Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány

Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti ökonómia oktatásának támogatására 2008-ban jött létre az alapítvány.

Az alapítvány célja prof. dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. 

Prof. Dr. Mészáros Károly a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási Intézetének igazgatója volt, emellett hosszú időn keresztül volt az Erdőmérnöki Kar dékánja és az Egyetem rektor-helyettese.

Kutatói munkássága igen sokrétű volt, foglalkozott faterméstani, erdőrendezési, erdészeti politikai és erdőérték-számítási témakörökkel, ezeket a diszciplínákat oktatta is. Fontosnak tartotta, hogy az oktatás feltételei személyi, gyakorlati és technikai feltételei a lehető legjobbak legyenek, és áldozatos munkát folytatott ennek érdekében. Az egyetemi hallgatókkal példamutatóan jó viszonyt ápolt, amiben nagy örömét lelte és büszke is volt rá. Aktív részese volt a közösségi életnek, lelkesen ápolta a selmeci hagyományokat és vezetőként is az élénk és élhető munkahelyi légkör kialakítására törekedett.


A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány ezt a szellemiséget szeretné megőrizni, és Mészáros Károly örökségét továbbadni. Szándékaink szerint az alapítvány által nyújtott ösztöndíjak elismerést és segítséget nyújtanak azon hallgatók tanulmányaiban, akik az erdővagyon-gazdálkodás témakörében kiemelt eredményeket érnek el.

Az alapítvány 2009. április 2-től fogad támogató hozzájárulásokat, erkölcsi és anyagi vonatkozásban.

 

Az alapítvány adatai, elérhetősége

 • Adószám: 18987650-1-08
 • Számlavezető bank:

Magnet Bank Zrt.
Forint folyószámla száma: 17600011-00249205-00200004
IBAN szám: HU41 1760 0011 0024 9205 0020 0004
SWIFT kód: HBWEHUHB

 • Az alapítvány ügyintézője:
  Dr. Facskó Ferenc kuratóriumi titkár
  +36-30-667-6853
  facsko.ferenc@uni-sopron.hu
 • Alapítók:
  Dr. Lett Béla
  Dr. Páll Miklós
  Dr. Varga Szabolcs
 • Kuratórium:
  Dr. Schiberna Endre (elnök)
  Dr. Stark Magdolna (tag)
  Dr. Mészáros Bence (tag)
  Dr. Facskó Ferenc (titkár)

Az Alapítvány névadójának életrajza

Mészáros Károly 
1954-2007 


Mészáros Károly fotójaProf. Dr. Mészáros Károly 1954. május 6-án, Csór községben született. Erdőmérnöki diplomáját 1978-ban szerezte meg. Az oklevél megszerzését követően a Győri Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el.  1981-ben az Erdőmérnöki Kar Erdőrendezéstani Tanszékén megalakuló Környezetvédelmi Kutatócsoportba tudományos segédmunkatársként nyert felvételt. 1982-től az Erdészeti és Faipari Egyetem szakmérnök képzésében folytat-ta tanulmányait, és 1984-ben okleveles útépítő és üzemeltető szakmérnök képzettséget szerzett, majd 1986-ban okleveles tájrendezési és környezetvédelmi szakmérnök oklevelet vehetett át. 1987-ben az Erdőrendezéstani Tanszékre tudományos munkatársnak nevezték ki. Közreműködött számos kutatási programban, amelyek az új fatermési és dendrometriai mérési eljárások vizsgálatára, fejlesztésére, az országos erdőállomány rendszerszemléletű vizsgálatára, az erdőállományprognózisok naturális és ökonómiai hozamlehetőségeinek vizsgálatára, az erdőtervek tudományos előkészítésére, fejlesztésére, a természeti erőforrások értékelésére, az erdőérték-számítási módszerek erdőrendezési alkalmazási területeinek feltárására terjedtek ki. Több, a gyakorlatban is alkalmazott műszert fejlesztett ki, mint például a róla elnevezett dendrométert, illetve – társalkotóként – az élő fák belső szerkezetének vizsgálatára napjainkban is használatos Fakopp műszert. 

Az erdőértékszámítás témakörében summa cum laude doktori szigorlattal „Az erdőértékszámítás felhasználása az erdőtervezésben” címmel 1992-ben védte meg doktori értekezését. 1993-ban egyetemi adjunktussá nevezték ki az Erdőrendezéstani Tanszékre. „Az erdőérték-számítási, erdővagyon-értékelési eljárások felhasználása az erdőtervezésben” című értekezés megvédését követően 1994-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusává avatták. 

1994-ben sikeres pályázatot követően egyetemi docenssé, majd tanszékvezetővé nevezték ki az Erdőmérnöki Kar Üzemtani Tanszékére, ahol az Erdészeti Üzemgazdaságtan II., később az Erdőérték-számítás, az Erdészeti politika, az Erdővagyongazdálkodás, a Vadászati ökonómia és a Védett területek ökonómiája tantárgyakat oktatta. Az erdőértékeléssel robbant be a szakmai közéletbe, Márkus László szellemi útmutatásait követve. Megszervezte az első (majd a többi) erdő- és kárérték számítási tanfolyamot. Az erdőérték-számítás fontosságát rehabilitálta az állami tulajdonú erdő értékeléseivel (1994, 2000), a Nemzeti Földalap (NFA) részére készített irányelvvel, illetve a számtalan felülvizsgálattal. 

2000 júniusában habilitált doktorrá avatták, 2000. július 1-től a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá nevezte ki. 
Az erdészeti politikában, annak elméleti és gyakorlati megújításában is sokat, és eredményesen dolgozott. Felismerte a nemzetközi trendet, és több évi irányító munkával vett részt a Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozásában, kormányhatározattá formálásában. Nem mellékesen – úttörő módon – felvállalta az Erdészeti politika angol nyelvű oktatását is. 
Az erdészeti ökonómia kapcsán az Intézet nevében is hallatta szavát az erdészeti finanszírozás kérdésében, a megújítás, az EU konform megoldások bevezetése mellett foglalt állást meggyőződésből, következetesen. Törekvései közül talán az egyetlen kudarc, hogy nem sikerült az érvekkel meggyőzni a döntéshozókat; az erdőfenntartási járulék eltörlését, a finanszírozás átalakítását már nem érhette meg. 

Részt vállalt az Egyetem Erdőmérnöki Karán működő Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola programjának kidolgozásában, az Erdővagyon-gazdálkodási Alprogram tantárgyainak kialakításában. Oktatott a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolában. A doktori képzésben témavezetőként is közreműködött. 

Sokoldalú érdeklődésére és tevékenységére példa az egész intézetet megmozgató „Környezetünk az erdő” pedagógiai továbbképzés. Tudta, és a vizsgálatok igazolták, hogy az erdő ismerete, az erdész megbecsülése már gyermekkorban, a tanulásnál eldől, ezért a tankönyveken, ahhoz a pedagógusokon átvezető úton indult el. A vadászházi kurzusokon résztvevő pedagógusok elragadtatott visszajelzései, az erdészeti erdei iskolákat és a környezeti-természettani oktatási módszertant kutató csoport kialakulása bizonyítja az elgondolás helyességét. 

Elérte, hogy az Intézetet már a ’90-es években befogadták a német nyelvterületen működő erdészeti ökonómiai, illetve erdészeti politikai tanszékek és kutatóintézetek, elérte, hogy házigazdaként Sopronban köszönthette a konferenciákat. 
Hirdette, hogy kutatás és gyakorlati kapcsolat nélkül nincs hiteles oktatás. Az állami és magán-erdőgazdálkodás vizsgálatába biztosította az Intézet bekapcsolódását. A bővíthető szolgáltatási tevékenységre irányította a figyelmet az ÁPV Zrt. Új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmánynál. A magán-erdőgazdálkodás reális megítélését, az eredmények és a problémák feltárását szolgálta a Magán Erdészeti Tesztüzem hálózat intézeti működtetésével. 

A másfél évtizedes tanszék- és intézetvezetői munkája ritka sikeres karrier. Szerteágazó munkásságának eredményeit 11 könyvben és könyvrészletben, 8 jegyzetben, 21 idegen nyelven megjelent publikációban, 44 magyar nyelvű publikációban, számos magyar és nemzetközi konferencián megtartott előadásban, 122 szakvéleményben és kutatási jelentésben tette közzé. 

Megbízatásai, vállalt funkciói olyan szerteágazóak, hogy a rövid életrajzi keretben a teljesség igényével fel nem sorolhatók. Munkássága alatt az Egyetemen számos vezetői tisztséget töltött be, 1994-től az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék vezetője, 1998. január 1-jétől az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és jogutódjának igazgatója volt. 

2000-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesévé választották. 2001-től 2006-ig az Erdőmérnöki Kar dékánja, 2006-tól haláláig az Egyetem általános rektorhelyettese. 

Elsődleges feladataként mindig az oktatást, a hallgatókkal való kapcsolattartást tekintette. Minden egyetemi beosztásában kiemelten vette figyelembe az egyetemi hallgatók gondjait, problémáit, nagy odaadással működött közre azok megoldásában. A diákság nagy barátja volt, messzemenően támogatta a diákság hagyományainak megőrzését. 

Munkássága a következő kitüntetésekkel, díjakkal nyert elismerést: Kiváló Ifjú Szakember (1980), MTA VEAB akadémiai I. díj (1992, 1994), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2002), „Pro Silva Hungariae” FVM miniszteri kitüntetés (2001), Akadémiai díj (megosztva, 2004), „Fehér Dániel” emlékérem (2005), „Alföldi Erdőkért” emlékérem (2005).

Lett Béla 
Veperdi Gábor 
  


Az Alapítvány névadójának nekrológja

Mészáros Károly 
1954-2007 

Mészáros Károly gyászkeretes fotója Nagy veszteség érte a magyar erdészeti felsőoktatást, az erdészeti tudományokat, a magyar erdész szakmát. 2007. június 25-én, életének ötvennegyedik évében hosszantartó betegség után elhunyt Prof. Dr. Mészáros Károly egyetemi tanár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem általános rektorhelyettese, 2001–2006 között az Erdőmérnöki Kar dékánja, az Erdőmérnöki Kar Matematikai és Ökonómiai Intézetének igazgatója. 

Prof. Dr. Mészáros Károly 1954. május 6-án, Csór községben született. Erdőmérnöki diplomáját 1978-ban szerezte meg az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán. 

Az oklevél megszerzését követően a Győri Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el, majd 1981-ben az Erdőmérnöki Kar Erdőrendezéstani Tanszékén megalakuló Környezetvédelmi Kutatócsoportba nyert felvételt. Időközben elvégezte az Erdőmérnöki Karon szervezett szakmérnöki tanfolyamot, amelyen 1986-ban okleveles tájrendezési és környezetvédelmi szakmérnök oklevelet szerezett. 1987-ben pályázat elnyerésével az Erdőrendezéstani Tanszékre tudományos munkatársnak nevezték ki, ahol fő feladata az erdőrendezési kutatásokban való részvétel volt. Közreműködött számos kutatási programban, amelyek az új fatermési és dendrometriai mérési eljárások vizsgálatára, fejlesztésére, az országos erdőállomány rendszerszemléletű vizsgálatára, az erdőállomány-prognózisok naturális és ökonómiai hozamlehetőségeinek vizsgálatára, az erdőtervek tudományos előkészítésére, fejlesztésére, a természeti erőforrások értékelésére, az erdőérték-számítási módszerek erdőrendezési alkalmazási területeinek feltárására terjedtek ki. Ez idő alatt több, a gyakorlatban is alkalmazott műszert fejlesztett ki, mint például a róla elnevezett dendrométert, illetve – társszerzőként – az élő fák belső szerkezetének vizsgálatára napjainkban is használatos Fakopp műszert. A különböző kutatási programokban való részvétel mellett az erdőértékszámítás témakörében summa cum laude doktori szigorlattal „Az erdőértékszámítás felhasználása az erdőtervezésben” címmel 1992-ben védte meg doktori értekezését. 1993-ban egyetemi adjunktussá nevezték ki.  

„Az erdőérték-számítási, erdővagyon-értékelési eljárások felhasználása az erdőtervezésben” című értekezését megvédte az MTA Erdészeti Szakbizottságnál, 1994-ben a mezőgazdasági tudományok kandidátusává avatták. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Habilitációs Bizottsága előtt teljesítette a „Dr. habil” cím viselésének feltételeit, amely alapján 2000. júniusában habilitált doktorrá avatták. 

1994-ben sikeres pályázatot követően egyetemi docenssé és tanszékvezetővé nevezték ki az Erdőmérnöki Kar Üzemtani Tanszékére, ahol az Erdészeti Üzemgazdaságtan II., később az Erdőérték-számítás, az Erdészeti politika, az Erdővagyon-gazdálkodás, a Vadászati ökonómia és a Védett területek ökonómiája nappali tantárgyakat oktatta. 2000. július 1-től a Köztársasági Elnök Úr egyetemi tanárrá nevezte ki. 

Részt vett az Egyetem Erdőmérnöki Karán működő Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola programjának kidolgozásában, az Erdővagyon-gazdálkodási alprogram tantárgyainak kialakításában. Oktatott az Erdőgazdaság-politika, az Erdőértékelés, a Környezetpolitika és a Természeti erőforrások című tárgyakat. Oktatott a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolában is. A doktori képzésben témavezetőként is közreműködött. 

Munkássága alatt az Egyetemen számos vezetői tisztséget töltött be: 1994-től az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék vezetője, 1998-tól az Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és jogutódjának igazgatója volt. 

2000-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem oktatási és intézményfejlesztési rektorhelyettesévé választották. 2001-től 2006-ig az Erdőmérnöki Kar dékánja. 2006-tól az Egyetem általános rektorhelyettese. 

Intézményi és szakmai tevékenységével, tagságával az alábbi hazai testületek munkáját segítette:  

 • MTA Agrártudományok Osztálya, Agrár-közgazdasági Bizottság
 • MTA Agrártudományok Osztálya, Erdészeti Bizottság
 • MTA Erdőgazdálkodási Albizottság,
 • MTA Vadgazdálkodási Albizottság,
 • MTA Erdőrendezési, Ökonómiai és Erdészeti Politikai Munkabizottság elnöke,
 • MTA Erdővagyon-gazdálkodási Munkabizottság elnöke,  
 • MTA VEAB Gazdaság- Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottság,  
 • MTA VEAB Mező- és Erdőgazdasági Vállalatok munkabizottsága,
 • OEE Gazdaságtani Szakosztály,
 • OEE Erdőrendezési Szakosztály,
 • OEE Felügyelő Bizottság,
 • Kisalföldi Erdőgazdasági Rt. Igazgató Tanácsa,
 • Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Ellenőrző Bizottsága
 • Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottság.
 • OTKA Agrár 4 zsűrijének elnöke 
 •  

Tagja volt Forstökonomisches Kolloquiumnak, a német nyelvterület erdészeti ökonómiával foglalkozó oktató és kutató intézetek szakmai fórumának. Az erdészeti politikai kérdésekkel foglalkozó, a német nyelvterület intézeteit összefogó „Fortspolitiktreffen” résztvevőjeként tanulmányozta Németország, Ausztria, Svájc, Hollandia, Dánia oktatási gyakorlatát, részt vett az évenként rendezett üléseken. Nemzetközi testületekben a IUFRO S 4.04-02  munkacsoportjának tagjaként, illetve a  European Forest Institute "Growth trends of European Forests" munkacsoportjában  tevékenykedett.  

Kutatás nélkül elképzelhetetlennek tartotta a hiteles oktatást, ezért tudatosan törekedett arra, hogy az általa vezetett intézet – és Kar – a tudományterületein hazai és nemzetközi kutatásokban részt vegyen. A hazai erdészet kérdéseivel a Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram kidolgozása terén foglalkozott, minden területet érintve, amely a 2004. októberben elfogadott kormányprogram alapja volt. Aktívan részt vett az állami erdőgazdálkodás stratégiájának kialakításában, az általa irányított kollektívák javaslatainak konkrét eredménye az állami szektor teljes átvizsgálásán alapszik, amelyben az ÁPV Rt. Igazgatótanácsának részére az előterjesztés megszületett. Vezetése alatt 2002 óta működik a Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzem Hálózat, amely a magán-erdőgazdálkodás jellemző konfliktusait, gazdasági folyamatait tárja fel. Irányítása alatt a vagyon-érdekeltségű erdőgazdálkodás kutatására a Kar NKFP (Erdő–Vad) pályázatot nyert. Vezetésével került megszervezésre az Erdő- és kárérték-számítási tanfolyam, valamint a „Környezetünk az erdő” pedagógus továbbképzés. 

Munkássága a következő kitüntetésekkel, díjakkal nyert elismerést: Kiváló Ifjú Szakember (1980), MTA VEAB akadémiai I. díj (1992, 1994), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (19982002), „Pro Silva Hungariae” FVM miniszteri kitüntetés (2001), Akadémiai díj (megosztva, 2004), „Fehér Dániel” emlékérem (2005), „Alföldi Erdőkért” emlékérem (2005). 

A magas rangú kitüntetések mellett szívének talán legtöbbet mégis azok a díszkorsók, emléklapok jelentették, amelyeket a hallgatók tiszteletük és szeretetük jeléül évről-évre adományoztak neki. 

Kiváló tudós volt. Szerteágazó munkásságának eredményeit 11 könyvben és könyvrészletben, 8 jegyzetben, 21 idegen nyelven megjelent publikációban, 44 magyar nyelvű publikációban, számos magyar és nemzetközi konferencián megtartott előadásban, 122 szakvéleményben és kutatási jelentésben tette közzé. 

Kiváló oktató volt. Elsődleges feladataként mindig az oktatást, a hallgatókkal való kapcsolattartást tekintette. Minden egyetemi beosztásában nagy mértékben figyelembe vette az egyetemi hallgatók gondjait, problémáit, nagy odaadással működött közre azok megoldásában. A diákság nagy barátja volt, messzemenően támogatta a diákság hagyományainak megőrzését. 

Kiváló vezető volt. Embersége, mély humánuma vezérelte az általa vezetett kollektívák munkájának irányításában. 

Kiváló Ember volt. Szellemi útmutatásának hiányát mindig is érezni fogjuk. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 


Adományozási rend az Alapítvány számára

A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány örömmel fogad minden szíves pénzbeli és nem pénzbeli adományt, alapítványi céljainak megvalósítása érdekében. 

Az alapítvány célja Prof. Dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. 

Az alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység: [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja alapján]: 5. oktatási tevékenység. 

Az alapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes- és jogi személy csatlakozhat, amennyiben az alapító okiratban meghatározott célt elfogadja, és támogatja; pénzbeli hozzájárulását befizeti, nem pénzbeli támogatását (ingó vagy ingatlan vagyon, vagyoni értékű jog, szellemi vagyon, stb.) az alapítvány rendelkezésére bocsátja. Az alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában/devizában történő kezelésére a számlavezető pénzintézetnél külön devizaszámlát nyithat és az azon lévő, illetve oda befolyó összegeket devizában is felhasználhatja. 
Az alapítványhoz csatlakozóknak bármilyen pénzösszeggel vagy nem pénzbeli támogatással kell hozzájárulniuk az alapítvány vagyonához. Az alapítvány a hivatalos magyar fizetőeszközöktől eltérő devizanemekben is elfogad befizetéseket. Az alapítók, és a csatlakozók az alapítványi befizetéseket nem követelhetik vissza. 

Az adományokról a kuratórium elnöke 15 napon belül igazolást állít ki, ami a mindenkor hatályos jövedelemadó-szabályok szerint társadalmi szervezetnek nyújtott támogatásról szóló igazolásként felhasználható. 

A személyi jövedelemadó 1%-áról szóló rendelkezéssel is támogatható az alapítvány. Ebben az esetben az alapítvány adószámát kell a bevallásban szerepeltetni. 

Közhasznúsági bejegyzés száma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.KH.60.183/2008/6. 
Az alapítvány adószáma: 18987650-1-08. 
Az alapítvány bankszámlaszáma:  Sopron Bank Zrt.17600011-00249205-00200004 (IBAN szám: HU41 1760 0011 0024 9205 0020 0004)


Éves beszámolók


Emlékalapítványi díszkorsó

Díszkorsó


Pályázati feltételek

A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány minden tanév tavaszi szemeszterében ösztöndíj-pályázatot hirdet azon fiatal egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára, akik kiemelkedő szakmai munkát végeztek az alapítvány céljaiba illő tevékenységükkel. Az aktuális akadémiai év felhívása megtalálható a HallgatóknakHallgatói díjak, ösztöndíjak, támogatások menüpontnál →.

A pályázat elbírálása során egyszeri tanulmányi-kutatási-társadalmi ösztöndíj adományozására kerül sor.

Az alapítvány célja Prof. Dr. Mészáros Károly hazánkban és a határainkon túl is ismert, és elismert munkásságának megőrzése, az erdészet-erdőgazdálkodás felsőoktatásának támogatása és fejlesztése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása.

A kuratórium elérhetősége:
Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Dékáni Hivatal

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
„A” épület 1. emelet


Pályázattal kapcsolatos további információ:
Dr. Facskó Ferenc kuratóriumi titkár
Telefon: +36-99-518-258
E-mail: facsko.ferenc@uni-sopron.hu


Díjazottak

2023

Bajzáth Mária: a környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén és az ismeretek élmény alapú terjesztésében nagy elkötelezettséggel végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként

2022

Lajos Anna: környezeti nevelés és erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként 
Mesterházy Helga: a fenntarthatóság, környezeti nevelés és erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként

 2021

Hegedűs Ivett Margit: a szürke tölgy kutatá-sában elért kiemelkedő tanulmányi eredményeiért, és a határon túli diákéleti szerepvállalásáért
Hidász Péter: a családi farmgazdálkodás té-makörében készített magas szintű diplomamunkája elismeréseként
Pintér Attila: az erdészeti kivitelező vállalko-zások témakörében készített magas szintű diplomamunkája elisme-réseként
Kármán Róbert:, a Selmeci Társaságban és az Országos Erdészeti Egyesület Sopron Hallgatói Csoportjában végzett kiemelkedő diákéleti tevékenységéért

2020

Németh Eszter: Az erdőpedagógia, azon belül a népi hagyományok megismertetése területén végzett munkája elismeréseként
Sárközy Áron: Lőtérgazdálkodási témájú diplomamunkája elismeréseként
Völgyi Gergely: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként

2019

Baltringer Ajnó: Kimagasló tanulmányi és versenyszintű szakmai munkája elismeréseként
Molnár Dániel: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként
Szíjjártó István: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomamunkája elismeréseként
Tég Balázs: Különleges erdészeti ökonómiai témájú diplomamunkája elismeréseként
Tüski Katalin: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként

2018

Frankó Patrícia: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként
Grédics László: A Selmeci Diákhagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Hegede István: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként

Andrési Réka: Az Alapítvány adminisztratív ügyeinek lelkiismeretes végzéséért
Dr. Barkó Péter: Az Alapítvány jogi ügyeinek lelkiismeretes végzéséért
Dr. Csépányi Péter Albert: Az erdővagyon-gazdálkodás területén végzett kutató és támogató tevékenysége és elért eredményei elismeréseként
Prof. Dr. Lakatos Ferenc: A kuratórium élén töltött hároméves segítő munkája elismeréseként

2017

Palik Norbert: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként
Tóth Gabriella: Kimagasló erdészeti kommunikációs és közjóléti erdőgazdálkodási diplomatervi munkája elismeréseként
Vígh Xénia Szimonetta: Kimagasló erdészeti ökonómiai diplomatervi munkája elismeréseként


2016

Baumgartner Péter: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Kiczkó Orsolya: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Kulcsár György: Az erdőpedagógia, az erdei iskolák vizsgálata területén végzett munkája elismeréseként
Nárai István: A faállomány-szerkezeti vizsgálatok területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

Dr. Hartl Éva: A környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén és az ismeretek élmény alapú terjesztésében nagy elkötelezettséggel végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként
Dr. Molnár Katalin: A környezeti nevelés, az erdőpedagógia területén és az ismeretek élmény alapú terjesztésében nagy elkötelezettséggel végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként

2015

Celler Márton: A faterméstan területén végzett munkája és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Csókás Balázs: Az erdővagyon-gazdálkodás és az erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként
Kalácska Kitti: A faterméstan területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként
Mármarosi Etelka: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként
Vajai Dániel: A magán-erdőgazdálkodás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

Prof. Dr. Náhlik András: A kuratórium élén töltött hétéves segítő munkája elismeréseként

2014

Boros Bianka Diana: A természetvédelmi erdőgazdálkodás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként
Kelecsényi Szilárd: A faterméstan területén végzett munkája és a Selmeci hagyományokat őrző diákéleti tevékenység elismeréseként
Rétlaki Péter: Az akácgazdálkodás megítélése területén végzett munkája elismeréseként
Tóth Balázs: Az erdőérték-számítás területén végzett munkája és elért eredményei elismeréseként

2013

Folcz Ádám: Az erdőgazdálkodás és az erdészek társadalmi kapcsolatainak vizsgálatában elért eredményei elismeréseként
Jantnerné Oláh Ilona: Az erdőpedagógia és a környezeti nevelés területén végzett munkája elismeréseként
Kuris Diána: A természetvédelmi ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Szakács Éva: Az erdőpedagógia, azon belül a botanikus kerti ismeretterjesztés területén végzett munkája elismeréseként
Szücs Róbert: Az erdészeti ökonómia és a faápolás területén végzett munkája elismeréseként

2012

Békési Péter: Az erdővagyon-gazdálkodás, azon belül a hullámtéri erdőgazdálkodás területén végzett munkája elismeréseként
Juhász Lenke: Az erdészeti és vadászati munkaügy területén végzett munkája elismeréseként
Peszlen Roland: A faterméstan és az erdőbecsléstan területén
Szabó Zsófia: Az erdészeti politika és az erdőpedagógia területén végzett munkája elismeréseként

2011

Esztó Kinga: Az erdészeti politika és a faterméstan területén végzett munkája elismeréseként
Hartai Alexandra: A városi zöldfelület nyilvántartás területén végzett munkája elismeréseként
Kovács István: Az erdészeti politika és jog területén végzett munkája elismeréseként
Szép Katalin: A városi zöldfelület nyilvántartás területén végzett munkája elismeréseként


2010

Borcsa-Bodolay Zoltán: Az egyesfák Mészáros-Dívós-féle FAKOPP műszerrel végzett egészségi állapot vizsgálatának állomány szintű kiterjesztésében elért eredményei elismeréseként
Modrovits Dóra: Az erdőgazdálkodási ismeretek magas szintű elsajátítása elismeréseként
Wágner Mária: Az erdészeti politika és a faterméstan területén végzett munkája elismeréseként

2009

Holl Katalin: Az erdészeti politika területén végzett munkája elismeréseként
Barkóczi Zsolt: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként
Patocskai Zoltán: Az erdészeti ökonómia területén végzett munkája elismeréseként


Szoboravatás

„Ő itt szeretett a legjobban lenni” – Prof. dr. Mészáros Károly szoboravatása

Az Erdőmérnöki Kar épülete előtt, a Botanikus Kert egyik legforgalmasabb sétaútja mellett került felállításra és felavatásra a Kar egykori dékánja, az egyetem egykori rektorhelyettese, prof. dr. Mészáros Károly szobra. A szobor közadakozásból valósult meg, melyet a Mészáros Károly Felsőoktatási Emlékalapítvány, a Soproni Egyetem, az Erdőmérnöki Kar indított a család, az Országos Erdészeti Egyesület vezetése, valamint Mészáros Károly évfolyamtársai egyetértésével. 

Szoboravatas01.jpg

Az ünnepségen prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem általános rektorhelyettese köszöntötte a jelenlevőket. Ezt követően a család nevében dr. Mészáros Károlyné, az egyetem részéről pedig prof. dr. Faragó Sándor rector emeritus leplezte le prof. dr. Mészáros Károly szobrát. A mellszobor Vanyúr István Szigetváron élő művész alkotása.

Szoboravatas02.jpg

Szoboravatas02+.jpg

Prof. dr. Bidló András, az Erdőmérnöki Kar dékánja méltatta prof. dr. Mészáros Károly életútját, szakmai tevékenységét. Elmondta, hogy a botanikus kert fái alatt sétálgatva megelevenedik az erdészeti oktatás történelme, és örömének adott hangot abban a tekintetben, hogy most már prof. dr. Mészáros Károly szobra is felállításra került.

 Szoboravatas03.jpg

Dr. Lett Béla professzor emeritus "Emléktáblától szoboravatásig" című beszédében emlékezett vissza a professzorra, mint egy igazi csapatemberre, aki erdőpolitikusként, menedzserként és tanárként is maradandót tudott alkotni. 

Szoboravatas04.jpg

Az egykori évfolyamtársak nevében Kosztka László osztotta meg emlékeit Mészáros Charlie-ról, akivel együtt élte meg már a sorkatonai szolgálatot, a balekhét megpróbáltatásait és örömeit (hiszen a Professzor is volt balek...), valamint az egyetemi éveket.

Szoboravatas05.jpg

Dr. Mészáros Bence édesapja szobránál köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a szobor felállításra kerüljön. Elmondta, hogy ez egy kiemeledő megnyilvánulása annak a szeretetnek, tiszteletnek és együvé tartozásnak, mely édesapja emlékét övezi. Felelevenítette gyermekkorát, amikor sokat játszott itt, a Botanikus Kertben, mondandóját ezzel zárta: "Ő itt szeretett a legjobban lenni. Nagy megnyugvással tölt el, hogy most már mindig itt lehet."

Szoboravatas06.jpg
Elhangott avatóbeszédek

 

A leleplezett és felavatott szobornál koszorút helyezett el:

 1. A Soproni Egyetem nevében: prof. dr. Fábián Attila és prof. dr. Lakatos Ferenc rektorhelyettes urak.
 2. Az Erdőmérnöki Kar nevében: prof dr. Bidló András dékán, prof dr. Király Gergely és dr. Czupy Imre dékánhelyettes urak.
 3. A Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar nevében: Joóbné dr. Preklet Edina dékánhelyettes. 
 4. A család nevében: dr. Mészáros Károlyné, dr. Mészáros Bence és Mészáros Kornél.
 5. A Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány nevében: prof. dr. Varga Szabolcs, dr. Páll Miklós és dr. Schiberna Endre.
 6. Koszorút helyezett el: dr. Stark Magdolna, prof. em. dr. Lett Béla és dr. Horváth Sándor.
 7. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet nevében: dr. Konkoly-Gyuró Éva professzor asszony, dr. Gál János és dr. Horváth Tamás.

Szoboravatas07.jpg


Az alapítvány gondozásában és finanszírozásában megjelent kiadványok

Erdővagyon-gazdálkodási Közlemények


Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet, az MTA VEAB Mező- és Erdőgazdálkodási Munkabizottság és a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány prof. dr. Mészáros Károly tiszteletére adja közre a hazánkban és a határainkon túl is ismert és elismert egyetemi oktató és kutató által ápolt diszciplínák területén készült tanulmányokat

A kiadvány az agrárgazdaság, a fagazdaság, az erdő- és vadgazdálkodás, erdőrendezés, erdészeti politika, erdészeti jog, erdővagyon-gazdálkodás, erdészeti ökonómia, erdőérték-számítás, erdészeti számvitel és finanszírozás, erdő- és fahasznosítás, erdészeti kereskedelem és marketing, erdőpedagógia, környezeti nevelés, vidékfejlesztés diszciplínák területéről közöl eredeti tanulmányokat.

Évente egy szám jelenik meg nyomtatott és elektronikus formában.

A tanulmánykötet sorozat 2015. évi kiadását megelőzte a Mészáros Károly halálát követően évente megrendezett emlékülés alkalmából készített kiadvány.

A tanulmánykötet a Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány gondozásában és finanszírozásával készül.

A szerkesztőbizottság elnöke

Prof. Em. Dr. Lett Béla   Soproni Egyetem EMK Erdő- és Természeti Erdőforrás-gazdálkodási Intézet

Szerkesztőbizottság

Dr. Gál János                  Soproni Egyetem EMK Erdő- és Természeti Erdőforrás-gazdálkodási Intézet
Dr. Molnár Katalin         Soproni Egyetem BPK Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet
Dr. Schiberna Endre      Soproni Egyetem, Erdészeti Tudományos Intézet
Dr. Stark Magdolna       Soproni Egyetem EMK Erdő- és Természeti Erdőforrás-gazdálkodási Intézet

 

Megjelent kiadványok

A tanulmánykötetek előzménye a Mészáros Károly Emlékülések kiadványai


Erdővagyon-gazdálkodási tanulmányok


Cikk nyomtatása E-mail