Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Képzést meghatározó dokumentumok

Egyetemi és kari szabályzatok


A komplex vizsga

A komplex vizsga a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.

Komplex vizsgára a szervezett doktori képzés 4. félévének eredményes befejezése után, a félév végét követő vizsgaidőszakban, a javítóvizsga az azt követő regisztrációs héten, a tudományági doktori tanács által meghatározott időben kerül sor. Jelentkezési határidő minden év április 15., keresztféléves képzés esetén minden év október 15.

A komplex vizsga időpontjáról a hallgatókat értesíteni kell a képzés első szakaszának utolsó félévében.

Az eredményes komplex vizsgát követően három éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést nyilvános védésre. A benyújtás méltányossági okból egy évvel meghosszabbítható.

A komplex vizsgára történő jelentkezés feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit, valamint valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy habilitált egyetemi docens vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.

A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik rész a vizsgázó elméleti felkészültségét értékeli („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”).

A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is. (Felkészülést támogató irodalom jegyzéke).
A komplex vizsga második részében a vizsgázó 20 perces előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
A komplex vizsga részeként 5-10 oldal terjedelmű, A4 formátumú írásműben kutatási összefoglalót kell benyújtani, melyet a vizsgabizottság értékel.

A témavezető előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékelheti a vizsgázót.

A komplex vizsga végeredményét minősíteni kell. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet. A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A végeredmény számszerű minősítését a két részből álló vizsga külön-külön történő ötfokozatú értékelésének számtani átlaga adja.

A bizottság zárt ülésen, titkos szavazással – az elméleti és disszertációs részek vonatkozásában külön-külön – dönt (1-5 pont). Amennyiben a doktorjelölt a komplex vizsga elméleti részéből nem éri el a 60%-ot, a vizsga „nem megfelelt” minősítéssel sikertelennek minősül. „Nem megfelelt” minősítésű sikertelen vizsga esetén a komplex vizsgát a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott vizsgaidőszakban nem ismételhető.

A komplex vizsga „megfelelt” minősítésű, azaz sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Ha az összesített végeredmény eléri a 60%-ot, de kevesebb 80%-nál, akkor a komplex vizsga minősítése „rite” (megfelelt), ha eléri, vagy meghaladja a 80%-ot, de nem éri el a 91%-ot, akkor minősítése „cum laude” (jó), és ha eléri, vagy meghaladja a 91%-ot, akkor „summa cum laude” (kiváló).

A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül.

A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.

A komplex vizsga értékelése része a doktori fokozat minősítésének.

A komplex vizsga alól felmentés nem adható.

Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, azaz:

 • nem jelentkezik vizsgára a 4. félév végén vagy
 • a vizsga minősítése „nem megfelelt”.

Méltányossági eljárásra nincs lehetőség.


Tárgykínálat a komplex viszgához

 • E1- Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása 
  Meteorológia
  Termőhelyismerettan
  Ökológia
  Erdészeti genetika
  Vízgazdálkodás 
  Növénytársulástan
  Erdei állatközösségek ökológiája
 • E2 - Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai 
  Erdősítés
  Erdőnevelés
  Erdészeti rovartan
  Erdészeti növénykórtan
  Erdővédelem
  Agroerdészet
  Faterméstan
 • E3 - Erdővagyon-gazdálkodás 
  Erdőrendezés
  Erdészeti-politika
  Erdészeti gazdaságtan
  Erdészeti szervezet és vezetés
  Erdővagyon-gazdálkodás
 • E4 - Erdészeti műszaki ismeretek  
  Erdészeti gépesítés
  Bioenergetika
  Erdőhasználat
  Erdészeti utak tervezése
  Környezetvédelem
  Hidrológia
  Informatika
 • E5 - Vadgazdálkodás  
  Vadbiológia
  Apróvad ökológia és élőhelygazdálkodás
  Zárttéri vadtenyésztés és vadtartás
  Vadászati ökonómia
  Vadegészségügy
  Vadfajok szaporodásökológiája
  Vadfajok táplálkozásökológiája és takarmányozása
 • E6 - Természetvédelem
  Invázióbiológia
  Konzervációbiológia
  Restaurációs ökológia
  Tájökológia
  Élettelen természeti értékek védelme
  Élő természeti értékek védelme
 • E7 - Geoinformatika
  Geodézia
  GNSS technológia
  Geoinformatika
  Digitális felületmodellezés
  Távérzékelés
  Képfeldolgozás
  Lézeres letapogatás
  Klímamodellezés
  Geodinamika
  Geomágnesesség
  Földminősítés és földhasználat
  Tájvédelem és tájrendezés
 • E8 - Erdő- és Környezetpedagógia
  A projektpedagógia érvényesülése az erdei iskolákban
  Környezetpedagógia időszerű kérdései
  Az erdőpedagógia módszertana
  Fenntartható fejlődés és környezeti nevelés – az attitűdformálás lehetőségei
  Erdészetpolitika, erdészeti kommunikáció

Kapcsolódó honlapok


Cikk nyomtatása E-mail