Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Doktori iskola felvételi felhívásai

 

Doktori Iskola Felvételi felhívása

Jelentkezési határidő: 2024. június 10.

Felvételi várható időpontja: 2024. július eleje

 

A Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Karán a doktori (PhD) fokozat megszerzésére a pályázók az alábbi képzési formák közül választhatnak:

a) szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal),
b) szervezett levelező tagozatos doktori (PhD) képzés,
c) egyéni felkészülők részképzése.

Jelentkezési határidő: 2024. június 10. A felvétel elbeszélgetés időpontja: 2024. július eleje.

Várható éves keretszám:

 • 7 fő nappali állami ösztöndíjas,
 • 15 fő önköltséges.

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők:

 • önéletrajz
 • mester szintű/egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata,
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok),
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok,
 • a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv,
 • a kutatási témát művelő intézet befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján,
 • a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye a jelöltről és a kutatási témáról; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől,
 • levelező hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet),
 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (ezt nem kell mellékleni, a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni).

A doktori képzés rendszere
Az Országgyűlés 2015. december 1-jei ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A jogszabály szerint: a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.680,– Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.680,– Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000,– Ft támogatásban részesül.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi/mester szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja,
 • jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben,
 • legalább egy világnyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek,
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó intézet – előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján – művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja.Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel,
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra,
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor,
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.


Doktori képzési programok, témák

 • Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása
 • Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai
 • Erdővagyon-gazdálkodás
 • Erdészeti műszaki ismeretek
 • Vadgazdálkodás
 • Természetvédelem
 • Geoinformatika
 • Erdő- és környezetpedagógia
Az aktuáluis témakiírások megtalálhatók az Országos Doktori Tanács adatlapján →.

 

Ösztöndíj és fizetési kötelezettség

Ösztöndíjas, államilag támogatott képzésre felvett hallgatók folyamatos aktív teljesítés mellett 8 féléven keresztül kapják az ösztöndíjat, önköltséges hallgatók 8 féléven keresztül fizetik a tandíjat. A féléves tandíj mértéke a mindenkori minimálbér 1,2-szerese. 

A fokozatszerzési eljárásnak külön díja van, mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges és egyéni felkészülő hallgatóra vonatkozik, ennek összege 300.000,– Ft.

 

A felvételi eljárás:

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

Felvételi döntés: várhatóan 2024. július közepe.

Értékelés szempontjai:

 • tanulmányi eredmények utolsó 4 félév - félévenként adandó pontszám: kitűnő: 3 pont, jeles: 2 pont, jó:1 pont, közepes: 0 pont, elégséges: felvételi eljárásból kizárandó
 • oklevél minősítése: kiváló: 10 pont, jó: 6 pont, közepes:0 pont. Amennyiben az oklevél minősítése közepes, úgy a publikációs tevékenység + TDK tevékenység + konferencia részvétel elért pontszáma legalább 10, a felvételi eljárás lefolytatható, egyébként a felvételi eljárásból kizárandó; elégséges - felvételi eljárásból kizárandó
 • TDK tevékenység: dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont,
 • publikációs tevékenység az alábbi táblázat alapján:

  Tudományos folyóirat cikk impakt faktoros 16 pont
  nem impakt faktoros, de Q1-Q4 14 pont
  akadémiai folyóiratlistás idegen nyelvű 10 pont
  akadémiai folyóiratlistás magyar nyelvű 8 pont
  egyéb lektorált idegen nyelvű 8 pont
  egyéb lektorált magyar nyelvű 6 pont
  Könyvfejezet – lektorált idegen nyelvű 10 pont
  magyar nyelvű 8 pont
  Konferenciaközlemény – teljes szövegű, lektorált idegen nyelvű 10 pont
  magyar nyelvű 8 pont
  Egyéb – teljes szövegű, nem lektorált idegen nyelvű 4 pont
  magyar nyelvű 2 pont
  Minden egyéb (ismeretterjesztő, közérdekű idegen nyelvű 2 pont
  magyar nyelvű 1 pont
 • konferencia részvétel: poszter: 3 pont, előadás: 5 pont,
 • tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok: a doktori téma alapján releváns, lehallgatott tantárgyanként: 2 pont, megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont, de csak az egyik vehető figyelembe
 • nyelvtudás: C1 szintű (felsőfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 10 pont, B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 5 pont. Felvételi kritérium: a világynyelvek közül angol, német, orosz, francia egy letett C típusú nyelvvizsga.
 • egyéb tudományos szakmai tevékenység: igazolt részvétel kutatási projektben: 4 pont, a doktori témával kapcsolatos gyakorlati szakmai tevékenység: 4 pont,
 • felvételi elbeszélgetés értékelése: szakmai elkötelezettség, tárgyi ismeret, kutatási elképzelés: 1 — 10 pont,
 • a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

További felvilágosítás és a pályázat benyújtásának helye:
Varga Judit doktori előadó
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
"A" épület, Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Telefon: +36-99-518-207
E-mail: emk-doktori@uni-sopron.hu


Felhívás kooperatív doktori pályázati lehetőségre

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján támogatást biztosít a Soproni Egyetem számára a 2024/2025-ös tanévre a Kooperatív Doktori Program (EKÖP-KDP) kialakítására és működtetésére.

A program célja:

Minden karrierszakaszban támogatni a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, hogy tudomány- és művészeti területtől függetlenül segítse a kutatást és az innovációt.

A Kooperatív Doktori Program (KDP) azoknak a doktori hallgatóknak szól, akik vállalati együttműködés keretében a vállalatok számára hasznosítható kutatást végeznek.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2024.06.24-2024.07.24. 

A döntés várható ideje: 2024.08.31

Az EKÖP-KDP pályázati anyag a következő e-mail címre küldendő: ekop.kdp@uni-sopron.hu

EKÖP-KDP koordinátor: Pócza-Tóth Szilvia 

elérhetősége: B.épület I.emelet 117.iroda (8-14 óra között)

telefonja: +36-99-518-731

EKÖP-KDP pályázással kapcsolatosan: ekop.kdp@uni-sopron.hu 

 
EKÖP-KDP pályázati dokumentumok a https://www.uni-sopron.hu/ekop oldalon találhatóak.


Cikk nyomtatása E-mail