Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

EHS szakmérnök illetve szakember szakirányú továbbképzés

Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti az EHS szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzést.

A képzés célja: A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.  

A képzést akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: augusztus 1.
 • módja: a kitöltöttjelentkezési lapot kérjük eljuttatni a vagvolgyi.andrea@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 30-ig küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

Az EHS szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: EHS szakember/szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: EHS szakember/ EHS szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: műszaki képzési terület
 4. Felvétel feltételei:
  1. Szakmérnök: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.
  2. Szakember: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett nem mérnöki oklevél. A képzési idő, struktúra: A képzés ideje 4 félév, mely szakirányú előképzettségtől függően csökkenthető. (Szakirányból érkezőknek tantárgyelfogadással lehetőség nyílik a képzés idejének lerövidítésére.) 
 5. A képzés levelező, pénteki és szombati napokon történik.
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 7. A képzés célja: A környezet-, tűz- és munkavédelem területén korszerű ismerettel rendelkező szakemberek képzése, akik ellátják, irányítják, szervezik az EHS-re vonatkozó feladatokat a gazdálkodó szervezeteknél.
 8. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Ismeri:

 • a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismereteket, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazását;
 • mélyrehatóan a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat, önálló kutatás-fejlesztési készséggel rendelkezik;
 • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat;
 • a munka- és tűzvédelmi, illetve iparbiztonsági elveket, szabályokat, összefüggéseket: a biztonságtudomány elmélete; a munkavédelmi jog, munkaélettan és munkalélektan, tűzvédelmi jogok és kötelezettségek, tűzvédelmi létesítési és használati követelmények, a tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, beépített tűzvédelmi berendezések ismerete és iparbiztonsági ismeretek;
 • az alkalmazott és speciális munkavédelmi ismereteket: egyéni védőeszközök, a villamosság biztonságtechnikai, világítástechnikai, nyomástartó berendezések, gépek és technológiák, anyagmozgatás, raktározás, létesítés és létesítmények, hegesztés biztonságtechnikai, fűtéssel, szellőzéssel, klímával, zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos ismeretek;
 • a környezet- és foglalkozásegészségügyi alapelveket, a kémiai- és iparbiztonság előírásait, kockázatértékelés, környezeti ártalmak megelőzésének lehetőségeit;
 • a munkahelyi kóroki tényezők és pszichoszociális kockázatok azonosításának, értékelésének és megelőző intézkedések kidolgozására vonatkozó módszereket;
 • a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére vonatkozó módszereket;
 • a környezeti állapotértékelés és -hatásvizsgálatra vonatkozó megoldásokat;
 • a környezetvédelmi vizsgálatok, mérések (környezeti analitika, monitorozás) módszertani megoldásait;
 • az EHS szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkákat, ezek kritikus értékelési módszereit, és a megszerzett ismeretek kreatívan alkalmazza;
 • az integrált irányítási rendszerek felépítését és kialakításának sajátosságait, a vonatkozó szabályozásokat,
 • a munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokat, valamint az általános közigazgatási rendtartást;
 • a vonatkozó EHS szabványokat és irányelveket.

Képes:

 • az EHS-célok elérésével kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, vonatkozásában elemző, értékelő feladatok ellátására;
 • munkahelyi, vállalati EHS-koordinátori munkakörök ellátása, munkahelyi, vállalati EHS-koordinátorként a munkahely, vállalat környezetvédelmi, munkaegészségügyi és munkabiztonsági rendszerének működtetésére és fejlesztésére a jogszabályi előírásoknak és a vállalkozás elvárásainak megfelelően; kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására;
 • környezeti ártalmak feltárására, megelőzésére, környezet-egészségügyi intézkedések kidolgozására és betartatására; környezetvédelmi eljárások (víz-, levegő- és talajvédelem, hulladékgazdálkodás) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra; környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére; környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére;
 • a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználására, optimális megválasztására, irányítására;
 • főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként különböző munkavédelmi szolgáltatások és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására, a hatályos munkavédelmi törvényben meghatározott munkavédelmi képzettséghez kötött munkakörök és szaktevékenységek ellátására, azaz:
  • munka- és tűzvédelmi előírások kidolgozásának, fejlesztésének és betartatásának koordinációjára, valamint munka- és tűzvédelmi oktatás tartására, szervezésére;
  • egyénivédőeszköz-juttatási rend kidolgozására;
  • gépek, berendezések üzembe helyezési és javítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzésére, az előzetes vizsgálat elvégzésére;
  • tűzvédelmi állapotfelmérés és munkavédelmi kockázatértékelés elkészítésére, munkabalesetek teljeskörű nyilvántartására és jelentésére;
  • munkavédelmi időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére;
  • munkabalesetek kivizsgálására;
  • munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésére;
  • közreműködésre mentési terv készítésében és munkavédelmi oktatásban;
  • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozására;
  • tűzeset vagy ipari baleset során a kárelhárítás-vezető tevékenységének támogatására;
  • egy létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelésére, tervezésére, szabályozására, szervezésére, vezetői döntések előkészítésére, a végrehajtás ellenőrzésére; tűzvédelmi igazgatási tevékenységek önálló végzésére;
 • munka- és tűzvédelmi felülvizsgálatok tervezésének, szervezésének, lebonyolításának koordinációjára, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására;
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat határterületeiről származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására, a problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére.

Attitűdje:

 • együttműködik országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre és emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálatában és értékelésében;
 • nyitott EHS-kommunikációra, kommunikációs és kooperációs készsége van az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek munka-, tűz-, környezetvédelmi és foglalkozás-egészségügyi feladatainak és akcióinak összehangolásában, irányításában;
 • törekszik aktív részvételre a munka- és tűzvédelmet, valamint az emberi egészség és a környezetvédelmét és a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében;
 • vállalja a részvételt a munka-, tűz-, emberiegészség- és környezetvédelmi tanácsadói, döntés-előkészítési munkában;
 • törekszik önművelésre, önfejlesztésre, a saját ismeretek magasabb szintre emelésére.

Autonómiája és felelőssége:

 • szakmai feladatainak elvégzése során környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség jellemzi és igényes a minőségi munkára;
 • kreativitás, rugalmasság és problémafelismerő és -megoldó készsége alapján felelősséget vállal a vészhelyzet felismerésében és krízishelyzeti döntéshozatalban;
 • váratlan döntési helyzetekben alkalmas az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre;
 • figyelemmel kíséri és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 180.000,– Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Természetvédelmi Intézet

Szakfelelős: Dr. Polgár András egyetemi adjunktus (polgar.andras@uni-sopron.hu)

Cikk nyomtatása E-mail

Kapcsolódó fájlok