Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Doktori iskola programjai

E1 — Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása

Programvezető: Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus

Az erdőt alkotó életközösségek (ökoszisztémák) összetételével, struktúrájával és dinamizmusával foglalkozó kutatási témák az E1 program részét képezik. Ezek a témák alapozzák meg az erdőgazdálkodás természetföldrajzi feltételeit, és határozzák meg azokat a korlátokat is, amelyek figyelembevétele a tartamos gazdálkodás és az ökoszisztémák stabilitásának megőrzése szempontjából szükséges. Az erdőállományok termőhelyi feltételeinek kutatása az abiotikus feltételek tekintetében az alapkőzet, a geomorfológiai és talajviszonyok, a tápanyag- és energiaforgalom, a hidrológia, az éghajlati adottságok kérdéseire terjed ki, amelyek nemcsak a termőhely potenciáljának elsődleges meghatározói, hanem a növény- és állatfajok diverzitásának is. Az erdei ökoszosztémák diverzitásának kutatási témái egyebek mellett talaj mikrobiológia, élettan, botanika és dendrológia, életközösségek fajösszetétele, struktúrája, dinamikája és kölcsönhatásai, valamint fás növények evolúciós és genetikai folyamatai tématerületeket fogják át.


E2 — Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai

Programvezető: Prof. Dr. Lakatos Ferenc CSc

A doktori program keretében mind az ültetvényszerű fatermesztéshez, mind pedig a természetközeli erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó olyan erdőművelési, szaporítóanyag termesztési, vadgazdálkodási, erdő-, fa- és növényvédelmi, valamint állattani ismeretek oktatására kerül sor, amelyek a legújabb kísérleti és kutatási eredményekre épülnek, s amelyek a korábbi egyetemi képzésben nem szerepeltek.


E3 — Erdővagyon-gazdálkodás

Megbízott programvezető: Dr. Schiberna Endre PhD

Az erdővel, az erdő- és vadgazdálkodással kapcsolatos naturális és pénzbeli állományi (stock) jellemzők és forgalmi (flow) folyamatok vizsgálata, a szakmai, a jogi és az ökonómiai szabályozás összehangolása.
Az erdővagyon-gazdálkodási program diszciplínái:

 • az erdőrendezés,
 • az erdészeti informatika,
 • az erdészeti és vadászati jog, az erdő- és erdészettörténet,
 • az erdészeti és vadászati politika,
 • az erdészeti és vadgazdálkodási ökonómia, amely további tématerületekkel kerül kibontásra:
  • az erdészeti számvitel és pénzügyek,
  • az erdő és kárértékelés,
  • az erdészeti és vadgazdálkodási szervezetek struktúrája,
  • az értékesítéspolitika és piacismeret stb. révén.

E4 — Erdészeti műszaki ismeretek

Programvezető: Dr. habil. Czupy Imre PhD

Az Erdészeti műszaki ismeretek PhD alprogram az erdőgazdálkodás műszaki környezetének (gépesítés, energetika, erdőhasználat, erdőfeltárás, erdészeti vízgazdálkodás) tudományos igényű, átfogó megismerésen, méréseken, vizsgálatokon, kísérleteken alapuló kutatás-fejlesztését biztosítja. Foglalkozik az erdészeti szaporítóanyag-termesztés-, az erdőművelés-, az erdőhasználat- és a fahasznosítás gépesítés-fejlesztésével; az energetikai faültetvények gépesítés-fejlesztésével; a gépesítés és a környezetvédelem kapcsolatával; a fa energetikai hasznosításával; az erdőhasználatok tervezésével, szervezésével és technológiáival; az erdőfeltárás és az erdészeti vízgazdálkodás kérdésköreivel; valamint az erdészeti utak létesítésével és fenntartási rendszereivel. Az erdészeti műszaki területek folyamatos fejlesztése, korszerűsítése biztosítja a társadalmi elvárások szerinti természetközeli erdőgazdálkodás ökológiailag helyes, egyben gazdaságos megvalósítását.


E5 — Vadgazdálkodás

Programvezető: Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus

A vadonélő állatok védelme és állományaik kezelése a korszerű, bölcs gazdálkodás révén valósul meg napjainkban. A program keretében az erdei, mezei és vizes ökoszisztémákkal, azok fajcsoportjaival, vagy fajaival foglalkozhatnak a doktoranduszok. A meghirdetett kutatási témák felölelik a szabadterületi védelem, gazdálkodás és a vadászati hasznosítás minden területét, emellett olyan kapcsolódó szakterületeket, mint a kinológia, ballisztika és fegyvertan, trófeavizsgálatok, vadegészségügy, zárttéri vadtenyésztés, vadföldgazdálkodás, vadtakarmányozás, ökonómia, tudománytörténet.


E6 — Természetvédelem

Programvezető: Prof. Dr. Bartha Dénes DSc

A természetvédelmi tudományos programot olyan célokat kíván megvalósítani, melynek céljai:

 • a természeti globális problémák kihívásaira adott nemzetközi stratégiák nyomon követése, illetve azok eredményes hazai alkalmazása, különös tekintettel az európai kooperációs törekvésekbe való beilleszkedésre;
 • a hazai természetvédelmi gyakorlat természettudatos fejlesztő és kísérletező tevékenységének ösztönzése;
 • a hazai természetvédelmi szakmai és politikai törekvések tudományos megalapozottságának erősítése;
 • a természetvédelmi szakemberek innovációs készségű, elmélet iránt fogékony, tehetséges képviselőiből a tudományos kutatói utánpótlás szélesítése;
 • olyan szakemberek képzése, akik nemcsak szakmai, hanem szélesebb körű gondolkodást képviselnek, melyben az élet és az egészséges ökoszisztéma értéket jelent.

E7— Geoinformatika 

Programvezető: Dr. habil Czimber Kornél PhD

A térinformatika rohamos fejlődése, a műholdas monitoring és helymeghatározó módszerek terjedése szükségessé tette a geoinformatika súlypontos, elkülönített megjelenítését a Doktori Iskolában. A program témavezetői a földrendezés, földmérés és geoinformatika agrárgazdasággal, területhasználattal kapcsolatos kérdései tekintetében kínálnak fel kutatási lehetőséget, beleértve a tematikus modellezés, távérzékelés, térképezés legkorszerűbb technikai eszköztárának alkalmazását.


E8 — Erdő- és környezetpedagógia

Programvezető: Dr. Molnár Katalin PhD

A természet fontos tényezője a nevelésnek. Az erdő a természet sajátos színtere, amely biztosítja az erdőpedagógia elméleti és gyakorlati feltételeit, a kutatást, s modell az iskolafejlesztésre. A környezetpedagógia olyan integrált tudomány, amely az adott természeti és társadalmi környezetben jelentkező globális kihívásokra keres és kínál megoldásokat az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Széleskörű természet- és társadalomtudományi alapozással környezettudatos oktató és fejlesztő tevékenységre képez felelősségtudatos szakembereket. A meghirdetett témák célja a közoktatás minden szintjén, az óvópedagógiától a felsőoktatásig, olyan korszerű metodikák és ismeretek fejlesztése és kutatása, amelyek segítségével az életkori sajátosságoknak megfelelő legkorszerűbb ismeretek elsajátíthatók és a környezettudatosság gyakorlati érvényesülése elősegíthető.


Cikk nyomtatása E-mail