Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Doktori iskola adatai

Doktori iskola azonosító adatai

 • Doktori iskola megnevezése: Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola
 • Intézmény: Soproni Egyetem (volt Nyugat-magyarországi Egyetem) Erdőmérnöki Kar
 • Tudományági besorolás: erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
 • Akkreditálás éve: 1993
 • Vezetője: Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus

A Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományi Doktori Iskolát még az egykori Erdészeti és Faipari Egyetemen alapítottuk, létesítésének éve 1993. Átalakulások után, jelenlegi kereteit a Magyar Akkreditációs Bizottság javaslatára az oktatási miniszter 2002-ben hagyta jóvá. Akkreditációjának megújítását a MAB 2008-ban elvégezte, és működését engedélyezte.

Az iskola névadója Roth Gyula a magyar erdészeti és vadgazdálkodási tudományok kiemelkedő professzora volt, aki Sopronban született 1873-ban és ott is halt meg 1961-ben. Közben 1893-1896 között Selmecbányán tanult és szerzett 1898-ban erdőmérnöki diplomát. 1919-ben a Főiskolával együtt Sopronba költözött. 1922-től vezette az Erdőművelés-, Vad- és Halgazdálkodási Tanszéket, 1924-től az Erdészeti Kísérleti Állomást. Alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt az Erdészeti Kutató Intézetek Szövetségének (IUFRO).

A Doktori Iskola nyolc doktori programja átfogja a legszélesebb értelemben vett erdészeti és vadgazdálkodási tudományok valamennyi részterületét, határterületét. A törzstagok az Erdőmérnöki Kar intézeteiből kerülnek ki, de rajtuk kívül számos tárgyat gondoznak a Soproni Egyetem más karairól.

A PhD oktatás és természetesen a kutatás az erdővel, a vaddal és a természettel kapcsolatos legszélesebb alaptudományi és az alkalmazott tudományi területeken egyaránt folyik, hiszen ez az egyetlen doktori iskola Magyarországon, ahol e tudományterületeket önálló doktori iskola keretében oktatjuk, s ahol annak minden személyi és tárgyi feltétele biztosított. Ez a széles spektrum teszi lehetővé, hogy a doktori iskola korábban az egyetemi, ma pedig az MSc diplomával rendelkezők nagyon széles körét tudja megszólítani és fogadni. Erdőmérnökök, környezetmérnökök, kertészmérnökök, természetvédelmi mérnökök, agrármérnökök (beleértve gazdasági, környezetgazdálkodási, vidékfejlesztő, gépész szakok is), tájépítészmérnökök, állatorvosok, alkalmazott zoológusok, biológusok, biológia szakos tanárok stb. találhatják meg doktori képzésük minden feltételét a Doktori Iskolában. Mindezekhez egyre bővülő és mind jobban felszerelt infrastruktúra, laboratóriumok, a terepi munkát segítő kutatóállomások, terepjárók, gazdag gyűjtemények, intézeti és központi könyvtárak állnak rendelkezésre. Könyvtárunk egyúttal országos erdészeti szakkönyvtár is.

Az Erdőmérnöki Kar intézeteinek nemzetközi kapcsolatai révén a stúdiumok során mód van külföldi kutatóhelyek felkeresésére, nemzetközi és hazai kutatási kooperációkban való részvételre.

A Kar kapcsolatai az erdészeti, vadgazdálkodási és természetvédelmi szervezetekkel, intézményekkel, vállalatokkal tovább erősítik a hatékony kutatómunka feltételeit, e kooperációk ugyanakkor meggyorsítják a doktoranduszok mind alap-, mind az alkalmazott kutatási eredményeinek gyors hasznosulását.

A doktori iskolában megszerzett tudás és cím jól pozícionálja végzett doktorainkat a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek pályázott álláshelyeinek, az erdészeti-, vadgazdálkodási- és természetvédelmi vezetői posztoknak a betöltésekor.

A nappali (államilag finanszírozott) képzésben felvehető doktoranduszok száma évi 5-6 fő, levelező képzésben 6-8 fő, a tanulmányi idő 4 év (4 + 4 szemeszter)
A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus. Az iskola működését 6 fős Tudományági Doktori Tanács segíti.


Doktori iskola névadója

RothGyula.jpgDr. Roth Gyula egy soproni iparoscsaládban született 1873. szeptember 26-án. Sopronban az Evangélikus Líceumban (ma: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) érettségizett, majd a selmecbányai Erdészeti Akadémia hallgatója lett. Tanulmányait 1896-ban fejezte be kiváló eredménnyel. Egy ideig gyakornokként dolgozott a lugosi erdőigazgatóságon, majd 1900-tól Erdélyben, a görgényszentimrei szakiskolában oktatott. Innen 1904-ben Vadas Jenő ösztönzésére, Selmecbányára került az erdészeti kísérleti állomás központjába. 1907-ben már erdőműveléstani gyakorlatokat vezetett a főiskolán, illetve az erdészeti kísérletek nevű tantárgyat oktatta. Ezt megelőzően megindította az első „erdőlési”, azaz erdőművelési kísérleteit. Ugyancsak ő volt az első, aki az akkori Magyarországon felhívta a szakemberek figyelmét a szálaló erdőre, mint a tartamos erdőgazdálkodás és az „örök erdő” egyik lehetséges megvalósítási módjára.

1911-ben főerdőmérnökké és kísérletügyi adjunktussá nevezték ki, 1917-ben pedig erdőtanácsos lett. Nemzetközi kongresszusokon tartott előadásokat Németörszágban, Belgiumban, és Franciaországban. A trianoni békeszerződés után, az intézmény Selmecbányáról való kényszerű költözésekor kitartóan kardoskodott amellett, hogy a főiskola Sopronban, szülővárosában kapjon elhelyezést.

A nemzetközi szaktekintély kitűnő nyelvismerettel rendelkezett, s így 1929-ben alelnöke, 1932-ben elnöke, később örökös díszelnöke volt az erdészeti kutatóintézetek nemzetközi uniójának, a IUFRO-nak. Sopronban Roth Gyula tanszékvezető egyetemi tanár lett, vezette az Erdőműveléstani Tanszéket, melynek gondozásában akkor a vadgazdálkodással-vadászattal kapcsolatos tárgyak oktatása is zajlott. Roth Gyula 1961. január 7-én hunyt el, sírja a soproni Evangélikus Temetőben található.


Alapító tagok 1993-ban

Név Születési dátum Tudományos fokozat Fokozat tudomáynága Munkavállalás típusa Habilitáció éve Besorolás Megjegyzés
Belső tagok
Faragó Sándor 1953.08.13. kandidátus mezőgazdasági tudományok teljes munkaidős 1999 egyetemi tanár  
Horváth Béla 1949.04.21. kandidátus mezőgazdasági tudományok teljes munkaidős 1996 egyetemi tanár  
Horváth Jenő 1934.03.29. MTA doktora matematikai tudományok teljes munkaidős, nyugdíjas egyetemi tanár  
Koloszár József 1949.01.24. kandidátus mezőgazdasági tudományok teljes munkaidős 1995 egyetemi tanár elhunyt: 2020.11.01.
Kőhalmy Tamás 1936.03.16. MTA doktora mezőgazdasági tudományok teljes munkaidős, nyugdíjas 1994 egyetemi tanár elhunyt: 2003.09.10.
Külső tagok
Führer Ernő 1953.11.24. kandidátus mezőgazdasági tudományok vezetői megbízás intézeti tanszékvezető  
Király László 1930.03.23. kandidátus mezőgazdasági tudományok nyugdíjas professzor emeritus elhunyt: 2004.07.25.
Kovács Jenő 1930.08.13. MTA doktora mezőgazdasági tudományok mehívott előadó címzetes egyetemi tanár elhunyt: 2017.01.10.
Solymos Rezső 1929.06.12. kandidátus mezőgazdasági tudományok mehívott előadó Dr. h.c., címzetes egyetemi tanár elhunyt: 2019.10.27.
Szodfridt István 1930.11.07. kandidátus mezőgazdasági tudományok nyugdíjas professzor emeritus elhunyt: 2011.05.13.

Törzstagok

 • Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus, Doktori Iskola vezetője
 • Prof. Dr. Bartha Dénes DSc.
 • Prof. Dr. Bidló András PhD
 • Dr. Hofmann Tamás PhD
 • Prof. Dr. Király Gergely PhD
 • Prof. Dr. Lakatos Ferenc CSc
 • Prof. Dr. Mátyás Csaba akadémikus
 • Prof. Dr. Náhlik András PhD
 • Dr. Heil Bálint PhD
 • Prof. Dr. Ódor Péter DSc
 • Prof. Dr. Gribovszki Zoltán PhD
 • Prof. Dr. Winkler Dániel PhD
 • Prof. Dr. Jánoska Ferenc CSc

Tudományági Doktori Tanács tagjai

 • Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus
 • Prof. Dr. Lakatos Ferenc CSc
 • Prof. Dr. Bartha Dénes DSc
 • Prof. Dr. Rédei Károly DSc
 • Dr. Führer Ernő CSc
 • doktoranduszok képviselője

Kapcsolat

Prof. Dr. Faragó Sándor akadémikus, Doktori Iskola vezetője
Varga Judit doktori előadó
A épület, 1. emelet

Sopron Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
+36-99-518-207
emk-doktori@uni-sopron.hu


Cikk nyomtatása E-mail