Nyelvváltó

Gyengénlátó Változat

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A nemzeti felsőoktatatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása, a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a és a Kari Tanács 50/2015. (05. 26.) sz. határozata alapján pályázatot hirdetek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázására a következők szerint.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 Ft (azaz negyvenezer forint) havonta.
 2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű (nappali)alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és 55 kreditet szereztek.
 3. A 2024/25. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/25. tanévben folyósítható, az Nftv. 85/C. § ab) alpontja szerint a kormányrendelet 10. § (3) bekezdésben meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő – hallgató részére.
 4. Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható számára (a jogviszony megszűnését követően, ha a hallgató nem létesít a 2024/25. tanévben a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdése szerinti jogviszonyt; illetve a hallgatói jogviszony szünetelésének időszakában).
 5. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételeknek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a felősoktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy a saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény javaslata alapján.
 6. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 7. A pályázatokat a Szenátus által delegált hatáskörben a Kari Tanács rangsorolja. Az Erdőmérnöki Karon a beadandó dokumentumokat, az értékelés szempontjait és a beadott pályázatokat alapján felállított rangsort a Kari Tanács 25/2020. (VI. 5.) sz. határozata  írja elő. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
 8. Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. Az igazolásokat egyetlen PDF fájlba összefűzve kell a kérvényhez csatolni. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_04 - Pályázat a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.  
 9. A pályázati adatlap aláírásával a pályázó hozzájárul, hogy személyes adatait a pályázati folyamat értékelésében és az eredmény feldolgozásában részt vevő személyek láthassák, valamint azok a rendeletekben meghatározott ideig és módon archiválásra kerüljenek.
 10. A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: 2024. június 10. — 2024. július 4., 12.00.
 11. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a Karon: 5 fő (5/2024 (V. 15.) rektori utasítás).
 12. A bírálat eredményéről a Dékáni Hivatal e-mailben értesíti a pályázókat legkésőbb 2024. július 10-ig. A döntés ellen, annak közlésétől számítva 15 napon belül – eljárási hiba vélelmezése esetén – jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a Rektori Hivatalba az egyetem rektorának címezve.

Cikk nyomtatása E-mail