Pályázati felhívás a nemzeti felsőoktatási öszöndíj elnyerésére

 

A nemzeti felsőoktatatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása, a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a és a Kari Tanács 50/2015. (05. 26.) sz. határozata alapján pályázatot hirdetek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázására a következők szerint.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 (azaz negyvenezer) Ft havonta.
 2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.
 3. A 2018/19. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2018/19. tanévben folyósítható. Amennyiben a hallgató  a képzési időnek megfelelően  páratlan tanulmányi félévben, azaz a 2018/19. tanév első félévének végén fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben, azaz a 2018/19. tanév második félévében folytatja.
 4. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya az Nftv. 59. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel  kivéve az előző pontban meghatározott esetben , számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható. Nem szűnik meg azonban az alapképzésben részt vevő hallgató hallgatói jogviszonya  az NFTV. 59. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint , ha az alapfokozat megszerzését követően a soron következő félévre mesterképzésre felvételt nyert (azaz az Nftv. alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való pályázási lehettőség folyamatos, valamennyi hallgatóra kiterjed, aki a pályázást követő szemeszterben  a folyósítás időszakában  felsőoktatási tanulmányait folytatni kívánja fokozatváltó hallgatóként.
 5. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 6. A pályázatokat a Szenátus által delegált hatáskörben a Kari Tanács rangsorolja. Az Erdőmérnöki Karon a beadandó dokumentumokat, az értékelés szempontjait és a beadott pályázatokat alapján felállított rangsort a Kari Tanács 50/2015. (05. 26.) sz. határozata ↓ írja elő.Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
 7. Az ösztöndíjat a pályázati adatlap letöltésével ↓ és kitöltésével lehet megpályázni. Az űrlapon csak a zöld hátterű mezőket kell kitölteni. Az egyéb mezők manuális módosítása a pályázatból való kizárással jár. A kinyomtatott pályázati adatlap csak a pályázó aláírásával érvényes.
 8. A pályázati adatlap aláírásával a pályázó hozzájárul, hogy személyes adatait a pályázati folyamat értékelésében és az eredmény feldolgozásában részt vevő személyek láthassák, valamint azok a rendeletekben meghatározott ideig és módon archiválásra kerüljenek.
 9. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a Karon: 3 fő (1/2108 (V. 11.) rektori utasítás).
 10. A pályázatokat (kísérőlevél + adatlap + mellékletek) az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve egy eredeti és egy másolati példányban kell leadni. Az adatlap elektronikus példányát excel formátumban a Dékáni Hivatal e-mail címére is meg kell küldeni. A leadási/beérkezési határidő 2018. június 25., hétfő 10.00 óra.
 11. A bírálat eredményéről (legkésőbb 2018. június 28-ig) a Dékáni Hivatal e-mailben értesíti a pályázókat. A döntés ellen, annak közlésétől számítva 15 napon belül - eljárási hiba vélelmezése esetén - jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a Kar dékánjának címezve.

 

Sopron, 2018. május 14.

Prof. dr. Bidló András sk.
dékán