Pályázati felhívás a nemzeti felsőoktatási öszöndíj elnyerésére

 

A nemzeti felsőoktatatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 64. § (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a, az oktatásért felelős miniszter felhívása, a SOE SZMSZ III. kötet Hallgatói követelményrendszer IX. fejezet Juttatási és térítési szabályzat 101. §-a és a Kari Tanács 50/2015. (05. 26.) sz. határozata alapján pályázatot hirdetek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj megpályázására a következők szerint.

 1. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – az Egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. Az ösztöndíj teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés c) pontja alapján 40.000 (azaz negyvenezer) Ft havonta.
 2. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses/önköltséges, teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és 55 kreditet szereztek.
 3. A 2021/22. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2021/22. tanévben folyósítható, a kormányrendelet 10. § (3) bekezdésben meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő – hallgató részére.
 4. Amennyiben a hallgató jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, számára a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj tovább nem folyósítható.
 5. Abban az esetben, ha a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételeknek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy a saját bevételének terhére – jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.
 6. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 7. A pályázatokat a Szenátus által delegált hatáskörben a Kari Tanács rangsorolja. Az Erdőmérnöki Karon a beadandó dokumentumokat, az értékelés szempontjait és a beadott pályázatokat alapján felállított rangsort a Kari Tanács 25/2020. (VI. 5.) sz. határozata írja elő. Az összesített intézményi rangsort a Szenátus hagyja jóvá.
 8. Pályázni a Neptunon → keresztül lehet, a pályázati űrlap kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet. A pályázati űrlapot a vizsgaidőszak befejeztével lehet leadni. Leadás előtt a tanulmányi ügyintézőt értesíteni kell, hogy a félévet zárja le, csak ebben az esetben áll elő a félév tanulmányi átlaga. A pályázati űrlapot az Ügyintézés / Kérvények menüpont alatt az EMK_04 - Pályázat a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére név mögött lehet megtalálni.  
 9. A pályázati adatlap aláírásával a pályázó hozzájárul, hogy személyes adatait a pályázati folyamat értékelésében és az eredmény feldolgozásában részt vevő személyek láthassák, valamint azok a rendeletekben meghatározott ideig és módon archiválásra kerüljenek.
 10. A pályázati űrlap benyújtásának időszaka: 2021. június 1. — 2021. július 1.
 11. Az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma a Karon: 4 fő (11/2021 (V. 18.) rektori utasítás).
 12. A bírálat eredményéről a Dékáni Hivatal e-mailben értesíti a pályázókat. A döntés ellen, annak közlésétől számítva 15 napon belül – eljárási hiba vélelmezése esetén – jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a Rektori Hivatalba az egyetem rektorának címezve.

 

Sopron, 2020. május 15.

Prof. dr. Bidló András sk.
dékán