EMK Kari Tanácsa és állandó bizottságai

Kari Tanács tagjai


Elnök: Dr. Bidló András egyetemi tanár, dékán tisztségéből kifolyóan szavazati
jogúak 

 

                 
Tagok: Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár választott tagok   
Dr. Czupy Imre egyetemi docens 
Dr. Gálos Borbála  egyetemi docens 
Dr. Gribovszki Zoltán  egyetemi tanár
Dr. Kalicz Péter egyetemi docens 
Dr. Lakatos Ferenc  egyetemi tanár 
Dr. Rétfalvi Tamás  egyetemi docens 
Dr. Szalay László  egyetemi tanár
Dr. Polgár András  egyetemi adjunktus 
Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus 
Dr. Bazsó Tamás egyetemi tanársegéd 
Grebenár Bernadett gazdasági előadó 
Dr. Czimber Kornél egyetemi docens delegált tagok
Bende Attila doktorandusz
Fellner Zoltán  HÖK
Horváth Gábor 
Józsa Tamás
Komlódi Balázs ST 
Dr. Király Gergely  egyetemi tanár  dékánhelyettes  tanácskozási
jogú állandó
meghívottak 
Dr. Náhlik András egyetemi tanár  rektor, volt dékán 
Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár DI vezetője, volt dékán
Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens szakfelelős
Koronikáné dr. Pécsinger Judit egyetemi adjunktus szakfelelős
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens szakfelelős
Titkár: Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető  tisztségéből kifolyóan 


Kari Oktatási Bizottság [50/2018. (V. 8.) határozat]

Elnök: Oktatási dékánhelyettes
Tagok: Dr. Heil Bálint egyetemi docens
           Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
           HÖK (1 fő)
A bizottság feladata új szakok indításával kapcsolatos szakmai munka koordinálása, tantervmódosítások- új tantárgyak tematikájának véleményezése, és mindazon feladatok ellátása, amit a kari szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

 

Kari Tanulmányi Bizottság [50/2018. (V. 8.) határozat]

Elnök:  Oktatási dékánhelyettes
Tag:     Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
           HÖK (2 fő)
A bizottság a hallgató írásbeli kérelme alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseivel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói kérelmek elbírálása. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Kari Kreditátviteli Bizottság [50/2018. (V. 8.) határozat]

Elnök:  Oktatási dékánhelyettes
Tagok:  BSc és MSc szakok szakfelelősei
Titkár:   Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető

A bizottság a hallgató kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeivel, kreditátviteli ügyekkel (tantárgybefogadás, egyenértékűség ellenőrzés, felvételi ügyekkel (követelmények, felvételi bizottságok szervezése, eredmények értékelése) foglalkozik.

Kari Juttatási és Térítési Bizottság [71/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:   Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Tag:      Prof. Dr. Bidló András egyetemi tanár, dékán
            Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
            HÖK (3 fő)
Titkár:   Grebenár Bernadett gazdasági előadó (szavazati jog nélkül)
A bizottság az NyME SZMSZ II. rész Hallgatói követelményrendszer 105.§ szerint működik. Feladata a hallgatói ösztöndíjak szétosztása, segélyezési kérdésekben dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.


Kari Tudományos Diákköri Bizottság [72/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:    Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató + HÖK társelnök
Tagok:   Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
             Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus
Titkár:   Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus + HÖK társtitkár
A bizottság feladata a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK konferenciák szervezése, adminisztrációja, javaslattétel az OTDK-n való részvételre.


Kari Fegyelmi Bizottság [50/2018. (V. 8.) határozat]
Elnök: Oktatási dékánhelyettes
Tagok: Dr. Frank Norbert egyetemi docens
           HÖK képviselő
A bizottság a hallgatói fegyelmi vétség esetén az NymE SZMSZ III. rész hallgatói követelményrendszer 4. fejezetében foglaltak szerint fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi határozat elfogadására alapíttatott. Az elsőfokú fegyelmi jogkört gyakorolja.


Kari Felülbírálati Bizottság [74/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:    Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Tagok:   Dr. Németh László egyetemi docens
             HÖK (1 fő)
A bizottság feladata a hallgatói kérelmek elbírálásával kapcsolatos fellebbezési kérelmek véleményezése, a jogorvoslat kivizsgálásában való közreműködés.


Kari Minőségbiztosítási Bizottság [14/2017. (III. 14.) határozat]
Elnök:   Dr. Polgár András egyetemi adjunktus
Tagok:  Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus (EM)
            Koronikáné Dr. Pécsinger Judit egyetemi adjunktus (KM)
            Dr. Hofmann Tamás egyetemi docens (KT)
            Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus (TM)
            Dr. Sándor Gyula egyetemi docens (VM)
            HÖK (1 fő)
Feladata a Kar képzési, kutatási és művészeti követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése. 


Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság [50/2018. (V. 8.) határozat]
Elnök: Dékán
Tagok: Vezetői megbízatással rendelkezők
           Szakfelelősök (meghívottként, tanácskozási joggal)
A dékáni vezetés tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási stratégiájának kimunkálása, a karon rendelkezésre álló keretek felosztása és a megvalósulás ellenőrzése és értékelése, a kari innovációs és kutatási tevékenység összefogása.