Doktori iskola felvételi felhívása

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 10.

Jelentkezési lap letöltése ↓

 

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők:

 • jelentkezési lap
 • önéletrajz
 • egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata,
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok),
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok,
 • a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv,
 • a kutatási témát művelő tanszék befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján,
 • a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye a jelöltről és a kutatási témáról; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől,
 • esti hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet),
 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.


A doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzésre az alábbi doktori (PhD) képzési formákra jelentkezhetnek a pályázók:

 • szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami, vagy egyéb ösztöndíjjal);
 • szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés;
 • egyéni felkészülők részképzése.


A doktori képzés új rendszere
Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

 


A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja,
 • jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben,
 • legalább egy világnyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek,
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó intézet - előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján - művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja.Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel,
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra,
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor,
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.


Doktori képzési programok, témák

 • Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása
 • Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai
 • Erdővagyon-gazdálkodás
 • Erdészeti műszaki ismeretek
 • Vadgazdálkodás
 • Természetvédelem
 • Geoinformatika
 • Erdő- és Környezetpedagógia

A felvételi eljárás:

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

A felvételi döntés: várhatóan 2018. január vége