Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a kovacs.gabor@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

 

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: agrár képzési területen legalább alapszintű képzésben szerzett mérnöki végzettség
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómiai szemléletű biomassza termesztésre és agroerdészeti termesztési rendszerek létrehozására, annak fenntartására, korszerű technológiák alkalmazására; 
  • A megszerzett ismeretek birtokában képes a biomassza termesztés szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon történő megvalósítására;
  • A szakmérnök megismeri a legfontosabb növény- és állatfajok növénytermesztési és állattenyésztési technológiáit, növényvédelmét, állategészségügyi vonatkozásait;
  • Ismereteket szerez a nem faanyag alapú termékek termesztéséről/előállításáról, a mezővédő és part menti/ártéri erdősávok ökológiai szerepéről az agroerdészetben;
  • A szakmérnök megismeri a fás szárú ültetvényekben megtermelt faanyag hasznosításának, megújuló bioenergetikai fás-, és lágyszárú biomassza előkezelésének és energetikai felhasználásának technológiai megoldásait, géprendszereit; 
  • Korszerű ismereteket szerez a fahasználat munkaszervezési rendszereit, infrastruktúráit és eszközeit illetően, beleértve a fahasználat végrehajtását, munkabiztonságot, faanyaghasznosítást, és azok géprendszereit;
  • A szakmérnök ismeretei birtokában képes a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszerekben működő gazdálkodás pénzügyi keretfeltételeit megtervezni, gazdaságossági számításokat elvégezni, pénzügyi modelleket készíteni.
 • Személyes adottságok, készségek:
  • Felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;
  • Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság;
  • Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. 
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszer kialakítására, működtetésére;
  • Alkalmas a biomassza termesztés szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására, ágazati kapcsolatainak összehangolására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Jogszabályok és támogatási rendszerek Jáger László
Bevezetés az agroerdészeti rendszerekbe Vityi Andrea
Termőhelyi alapok Gálos Borbála, Kovács Gábor, Heil Bálint 
Növénytani alapok Bartha Dénes
Állattani alapok László Richárd, Jánoska Ferenc
2. szemeszter
Növénytermesztési rendszerek Heil Bálint , Kovács Gábor, Vágvölgyi Andrea, Frank Norbert 
Géprendszerek és fahasználat Czupy Imre, Major Tamás 
Biomassza hasznosítása  Vágvölgyi Andrea, Vityi Andrea 
Nem faalapú erdei termékek hasznosítása Szakálosné Mátyás Katalin
Növényvédelem Tuba Katalin
Szakdolgozat I. konzulens
 3. szemeszter
Állattartás  László Richárd, Jánoska Ferenc
Ökológiai és védelmi funkcióik Bidló András, Kovács Gábor 
Ökonómia  Jáger László
Fatermesztési és agroerdészeti politika  Horváth Sándor
Döntéshozatali módszerek Horváth Sándor, Horváth-Szováti Erika
Szakdolgozat II.  konzulens