Erdőpedagógiai szakirányú továbbképzés

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti az erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 15., a februári kezdésé január 15.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a horvath.tamas@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Az induló szakirányú továbbképzési szakok és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Mesterszint)
  Felvétel feltétele: mesterképzésben szerzett erdőmérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett egyetemi szintű erdőmérnöki végzettség.
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett főiskolai szintű vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség. 
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett bármely pedagógiai végzettség vagy bármely más felsőfokú diploma.


A képzés

 • célja, hogy új, komplex szemlélettel mutassa be az erdő természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális értékeit, az erdő és az ember viszonyát, továbbá módszertani segítséget adjon a diákok környezeti neveléséhez. Az erdő szerepének, jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének bemutatásával segítse a pedagógusok munkáját, hogy olyan képet tárhassanak diákjaik elé az erdőről, amely hozzásegíti őket a realitásokon alapuló, ésszerű és környezettudatos szemlélet kialakításához.
 • szintje: szakirányú továbbképzés, szakmérnöki továbbképzés
 • formája: levelező tagozat
 • időtartama: három félév, szemeszterenként kétszer egy hét konzultáció, amely összesen 180 óra előadást és gyakorlati foglalkozást jelent. szervezése: a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján


Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, évközi jegyek megszerzéséből, a kollokviumok letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Hallgatói Követelményrendszer, valamint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban részletezettek alapján kerülhet sor korábbi képzésben szerzett ismeretek beszámítására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 90 000 Ft/félév
Szakfelelős intézet: Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Szakfelelős: Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus
További információ: 99-518-139; uzemtan@uni-sopron.hu

 

Tanterv

Erdőpedagógiai szakvezető Erdőpedagógiai szakmérnök (alap és mester)
Tantárgy Oktató Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Személyiségfejlesztés és csoportépítés A Hartl Éva
Természet szeretetre nevelés története – természetpedagógia B Hartl Éva
Erdő és erdőgazdálkodási ismeretek A Jáger László Pedagógiai alapismeretek A Varga László
Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal A Héjj Botond Bevezetés a pszichológiába A Bodnár Gabriella
Vadászati és vadgazdálkodási ismeretek A Faragó Sándor Projektpedagógia A Horváth Tamás
Terepgyakorlat I. (Erdő-vad-természet kapcsolata) A Puskás Lajos, Király Gergely
Természetvédelem Magyarországon B Bartha Dénes, Király Gergely
Növényvilág védelme B Bartha Dénes, Király Gergely Szabadidő-pedagógia B Molnár Katalin
Állatvilág védelme B Winkler Dániel Játék- és tanulássegítés B Molnár Katalin
Erdészettörténet B Veperdi Gábor Hospitálás A Hartl Éva, Molnár Katalin
Erdőtervezés és erdőfelügyelet C Gál János —————
2. szemeszter
Erdőpedagógia az erdei iskolában A Horváth Tamás
Környezeti nevelés A Kövecsesné Gősi Viktória
Kompetencia-alapú természetbeni tanulás A Molnár Katalin
Kreativitás-fejlesztés A Hartl Éva
Szakmai kommunikáció A Stark Magdolna
Terepgyakorlat II. A Puskás Lajos
Tájökológia B Berki Imre
Életkorok pedagógiája C Hartl Éva
Szakdolgozat I. B Témavezető tanár
3. szemeszter
Erdei iskola gyakorlata különböző színtereken A Puskás Lajos
Erdei vezetések tervezése és szervezése A Puskás Lajos
Erdei iskolai projekttervezés és minőségbiztosítás A Horváth Tamás Dr
Erdei iskola szervezése és menedzsmentje A Jáger László
Erdő termékei és hasznosításuk A Stark Magdolna
Ágazati politika A Jáger László
Terepgyakorlat III. A Puskás Lajos
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek B Varga Gábor
Általános környezetvédelem C Pájer József
Szakdolgozat II. B Témavezető tanár

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy

A képzés az Erdőmérnöki Kar és a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatóinak közreműködésével valósul meg.