Doktori iskola felvételi felhívása

 

Jelentkezési határidő: 2020. június 12.

Felvételi időpontja: 2020. június vége

Jelentkezési lap letöltése ↓

A Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Karán a doktori (PhD) fokozat megszerzésére a pályázók az alábbi képzési formák közül választhatnak:

a) szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal),
b) szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés,
c) egyéni felkészülők részképzése.

Jelentkezési határidő: 2020. június 12., péntek. A felvétel elbeszélgetés időpontja (várhatóan): 2020. június 22-i héten

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők:

 • önéletrajz
 • mester szintű/egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata,
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok),
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok,
 • a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv,
 • a kutatási témát művelő intézet befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján,
 • a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye a jelöltről és a kutatási témáról; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől,
 • esti hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet),
 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (ezt nem kell mellékleni, a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni).


A doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzésre az alábbi doktori (PhD) képzési formákra jelentkezhetnek a pályázók:

 • szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami, vagy egyéb ösztöndíjjal);
 • szervezett esti tagozatos doktori (PhD) képzés;
 • egyéni felkészülők részképzése.


A doktori képzés rendszere
Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon.  A jogszabály szerint: a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.680,- Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.680,- Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi/mester szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja,
 • jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben,
 • legalább egy világnyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek,
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó intézet – előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján – művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja.Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel,
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra,
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor,
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.


Doktori képzési programok, témák

 • Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása
 • Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai
 • Erdővagyon-gazdálkodás
 • Erdészeti műszaki ismeretek
 • Vadgazdálkodás
 • Természetvédelem
 • Geoinformatika
 • Erdő- és környezetpedagógia
Az aktuáluis témakiírások megtalálhatók az Országos Doktori Tanács adatlapján →.

A felvételi eljárás:

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

Felvételi döntés: várhatóan 2020. július közepe.

Értékelés szempontjai:

 • tanulmányi eredmények, utolsó 4 félév (jeles félév: 3 pont, jó félév:2 pont, közepes félév: 1 pont),
 • oklevél minősítése (kiváló: 10 pont, jó: 6 pont, közepes:0 pont),
 • TDK tevékenység (dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont),
 • publikációs tevékenység (részvétel konferencián, poszter: 3 pont, előadás: 5 pont, szakmai népszerűsítő közlemény:3 pont, tudományos közlemény:5 pont),
 • a tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok (tantárgyanként: 2 pont, megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont),
 • nyelvtudás (C1 szintű (felsőfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 10 pont, B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 5 pont),
 • a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint.


További felvilágosítás és a pályázat benyújtásának helye:
Varga Judit doktori előadó
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
Telefon: +36-99-518-207
E-mail: emk-doktori@uni-sopron.hu