Útvonal|Képzések|Szakirányú továbbképzés
Tartalmi elemek

Erdőpedagógiai szakirányú továbbképzés

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti az erdőpedagógiai szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a horvath.tamas@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Az induló szakirányú továbbképzési szakok és a szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Mesterszint)
  Felvétel feltétele: mesterképzésben szerzett erdőmérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett egyetemi szintű erdőmérnöki végzettség.
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKMÉRNÖK (Alapszint)
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség vagy a 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján szerzett főiskolai szintű vadgazda- vagy természetvédelmi mérnöki végzettség. 
 • ERDŐPEDAGÓGIAI SZAKVEZETŐ
  Felvétel feltétele: alapképzésben szerzett bármely pedagógiai végzettség vagy bármely más felsőfokú diploma.


A képzés

 • célja, hogy új, komplex szemlélettel mutassa be az erdő természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális értékeit, az erdő és az ember viszonyát, továbbá módszertani segítséget adjon a diákok környezeti neveléséhez. Az erdő szerepének, jelentőségének és mindennapi életünkben betöltött helyének bemutatásával segítse a pedagógusok munkáját, hogy olyan képet tárhassanak diákjaik elé az erdőről, amely hozzásegíti őket a realitásokon alapuló, ésszerű és környezettudatos szemlélet kialakításához.
 • szintje: szakirányú továbbképzés, szakmérnöki továbbképzés
 • formája: levelező tagozat
 • időtartama: három félév, szemeszterenként kétszer egy hét konzultáció, amely összesen 180 óra előadást és gyakorlati foglalkozást jelent. szervezése: a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján


Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt aláírások, évközi jegyek megszerzéséből, a kollokviumok letételéből, a szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A Soproni Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Hallgatói Követelményrendszer, valamint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban részletezettek alapján kerülhet sor korábbi képzésben szerzett ismeretek beszámítására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 90 000 Ft/félév
Szakfelelős intézet: Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Szakfelelős: Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus
További információ: 99-518-139; uzemtan@uni-sopron.hu

 

Tanterv

Erdőpedagógiai szakvezető Erdőpedagógiai szakmérnök (alap és mester)
Tantárgy Oktató Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Személyiségfejlesztés és csoportépítés A Hartl Éva
Természet szeretetre nevelés története – természetpedagógia B Hartl Éva
Erdő és erdőgazdálkodási ismeretek A Jáger László Pedagógiai alapismeretek A Varga László
Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal A Héjj Botond Bevezetés a pszichológiába A Bodnár Gabriella
Vadászati és vadgazdálkodási ismeretek A Faragó Sándor Projektpedagógia A Horváth Tamás
Terepgyakorlat I. (Erdő-vad-természet kapcsolata) A Puskás Lajos, Király Gergely
Természetvédelem Magyarországon B Bartha Dénes, Király Gergely
Növényvilág védelme B Bartha Dénes, Király Gergely Szabadidő-pedagógia B Molnár Katalin
Állatvilág védelme B Winkler Dániel Játék- és tanulássegítés B Molnár Katalin
Erdészettörténet B Veperdi Gábor Hospitálás A Hartl Éva, Molnár Katalin
Erdőtervezés és erdőfelügyelet C Gál János —————
2. szemeszter
Erdőpedagógia az erdei iskolában A Horváth Tamás
Környezeti nevelés A Kövecsesné Gősi Viktória
Kompetencia-alapú természetbeni tanulás A Molnár Katalin
Kreativitás-fejlesztés A Hartl Éva
Szakmai kommunikáció A Stark Magdolna
Terepgyakorlat II. A Puskás Lajos
Tájökológia B Berki Imre
Életkorok pedagógiája C Hartl Éva
Szakdolgozat I. B Témavezető tanár
3. szemeszter
Erdei iskola gyakorlata különböző színtereken A Puskás Lajos
Erdei vezetések tervezése és szervezése A Puskás Lajos
Erdei iskolai projekttervezés és minőségbiztosítás A Horváth Tamás Dr
Erdei iskola szervezése és menedzsmentje A Jáger László
Erdő termékei és hasznosításuk A Stark Magdolna
Ágazati politika A Jáger László
Terepgyakorlat III. A Puskás Lajos
Idegenforgalmi és túravezetési ismeretek B Varga Gábor
Általános környezetvédelem C Pájer József
Szakdolgozat II. B Témavezető tanár

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy

A képzés az Erdőmérnöki Kar és a Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatóinak közreműködésével valósul meg.

ugrás az oldal tetejére

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzés.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a kovacs.gabor@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

 

Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: agrár képzési területen legalább alapszintű képzésben szerzett mérnöki végzettség
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • Kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek:
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök képes önálló ökológiai és ökonómiai szemléletű biomassza termesztésre és agroerdészeti termesztési rendszerek létrehozására, annak fenntartására, korszerű technológiák alkalmazására; 
  • A megszerzett ismeretek birtokában képes a biomassza termesztés szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon történő megvalósítására;
  • A szakmérnök megismeri a legfontosabb növény- és állatfajok növénytermesztési és állattenyésztési technológiáit, növényvédelmét, állategészségügyi vonatkozásait;
  • Ismereteket szerez a nem faanyag alapú termékek termesztéséről/előállításáról, a mezővédő és part menti/ártéri erdősávok ökológiai szerepéről az agroerdészetben;
  • A szakmérnök megismeri a fás szárú ültetvényekben megtermelt faanyag hasznosításának, megújuló bioenergetikai fás-, és lágyszárú biomassza előkezelésének és energetikai felhasználásának technológiai megoldásait, géprendszereit; 
  • Korszerű ismereteket szerez a fahasználat munkaszervezési rendszereit, infrastruktúráit és eszközeit illetően, beleértve a fahasználat végrehajtását, munkabiztonságot, faanyaghasznosítást, és azok géprendszereit;
  • A szakmérnök ismeretei birtokában képes a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszerekben működő gazdálkodás pénzügyi keretfeltételeit megtervezni, gazdaságossági számításokat elvégezni, pénzügyi modelleket készíteni.
 • Személyes adottságok, készségek:
  • Felelősségtudat, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság;
  • Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság;
  • Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság. 
 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
  • A szakmérnök képzettség birtokában a fás biomassza termesztési, agroerdészeti szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a fás biomassza termesztés és agroerdészeti rendszer kialakítására, működtetésére;
  • Alkalmas a biomassza termesztés szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására, ágazati kapcsolatainak összehangolására.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Jogszabályok és támogatási rendszerek Jáger László
Bevezetés az agroerdészeti rendszerekbe Vityi Andrea
Termőhelyi alapok Gálos Borbála, Kovács Gábor, Heil Bálint 
Növénytani alapok Bartha Dénes
Állattani alapok László Richárd, Jánoska Ferenc
2. szemeszter
Növénytermesztési rendszerek Heil Bálint , Kovács Gábor, Vágvölgyi Andrea, Frank Norbert 
Géprendszerek és fahasználat Czupy Imre, Major Tamás 
Biomassza hasznosítása  Vágvölgyi Andrea, Vityi Andrea 
Nem faalapú erdei termékek hasznosítása Szakálosné Mátyás Katalin
Növényvédelem Tuba Katalin
Szakdolgozat I. konzulens
 3. szemeszter
Állattartás  László Richárd, Jánoska Ferenc
Ökológiai és védelmi funkcióik Bidló András, Kovács Gábor 
Ökonómia  Jáger László
Fatermesztési és agroerdészeti politika  Horváth Sándor
Döntéshozatali módszerek Horváth Sándor, Horváth-Szováti Erika
Szakdolgozat II.  konzulens
ugrás az oldal tetejére

Természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzési szak

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a természetiörökség-védelmi  szakirányú továbbképzés.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 31, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a csiszar.agnes@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

A képzés időtartama:

 • Két félév
 • Félévente három hét tanulmányi idővel

Jelentkezés feltétele: agrár vagy természettudományi képzési területen bármely szakon:

 • alap vagy mesterképzésben szerzett végzettség vagy
 • 2006 előtti felsőoktatási rendszer alapján főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett végzettség.

Megszerezhető végzettség:

 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szakmérnök, 
 • Mesterszintű természetiörökség-védelmi szaktanácsadó, 
 • Természetiörökség-védelmi szakmérnök, 
 • Természetiörökség-védelmi szaktanácsadó

A képzés célja
Az 1991-ben indult képzés célja ökológiai szemléletű környezettudatos szakemberek képzése, akik a természetmegőrzés általános és sajátos feladatainak megtervezéséhez, szervezéséhez, irányításához és végrehajtásához szükséges elméleti tudással és gyakorlati készséggel rendelkeznek, és a természeti értekékkel és megújítható természeti erőforrásokkal tevékenységet folytató gazdálkodó vagy egyéb szervezettel fenntartott munkakapcsolat során érvényesíteni tudják a természetvédelmi elveket és előírásokat.

Témakörök: Ökológia, Térinformatika, Természetvédelmi biológia, Fenntartható mezőgazdálkodás, Természetvédelmi erdőkezelés, Környezetbarát vízgazdálkodás, Természetvédelmi értékelés és tervezés, Szakigazgatási és szakjogi ismeretek, Környezeti nevelés, Növény- és állatvilág védelme, Élőhelyvédelem, Táj-, kultúrtörténeti és földtani értékek védelme.

Meghívott oktatók: kormányhivatalok, minisztériumok, nemzeti parkok, erdőgazdaságok, civil szervezetek munkatársai, vezetői.

Miért a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara:

 • Mert az ország egyetlen erdészeti felsőoktatási intézményében fejlesztheti tovább tudását. 
 • Mert a képzés kuriózumnak számít hazánk továbbképzési palettáján.
 • Mert oktatóink garanciát jelentenek a magas színvonalú tudásátadásra.
 • Mert a képzés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően rövid idő alatt elvégezhető.
 • Mert a tanulmányi időt rugalmasan alakítottuk ki, az Önök igényeihez igazítva.
 • Mert a képzési díjat akár több részletben is lehet fizetni. 

További információ:
Dr. Csiszár Ágnes
Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Növénytani és Természetvédelmi Intézet
+36-99-518-114
+36-30-952-8673
csiszar.agnes@uni-sopron.hu

 

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
A természetvédelem története B Oroszi Sándor
Ökológia A Berki Imre
Természetvédelmi biológia A Bartha Dénes
Növényvilág védelme A Bartha Dénes
Állatvilág védelme A Winkler Dániel
Földtani értékek védelme A Bidló András
Víztani értékek védelme A Kalicz Péter
Táj- és kultúrtörténeti értékek védelme A Nagy Gabriella Mária
Térinformatika és természetvédelmi információs rendszerek B Király Géza
Szakjogi ismeretek A Jáger László
Környezeti nevelés  C Hartl Éva
Természetvédelmi vagyongazdálkodás A Puskás Lajos
2. szemeszeter
Magyarország védett természeti területei A Kovács Mátyás
Szakigazgatási ismeretek A Szabó Sándor
Élőhelyvédelem A Bartha Dénes
A természetvédelem nemzetközi körképe A Kovács Mátyás
Természetmegőrzés aktuális problémái B meghívott előadók
Természetvédelmi erdőkezelés A Szmorad Ferenc
Fenntartható mezőgazdálkodás A Vadász Csaba
Környezetbarát vízgazdálkodás B Gribovszki Zoltán
Természetvédelmi értékelés és tervezés A Markovics Tibor
Szakdolgozat B  konzulens

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy

ugrás az oldal tetejére

Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzés

ugrás az oldal tetejére

 

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 31, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a laszlo.richard@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról szeptember 5-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

A képzés levelező tagozaton, három szemeszteren keresztül zajlik, félévenként két konzultációs héttel. A jelentkezés feltétele bármely képzési területen legalább alapképzésben (régebben főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség. A szakirányú továbbképzést sikeres szakdolgozatvédés és államvizsga esetén kiadott oklevél zárja le.

A gyakorlatorientált képzés elősegíti a vadgazdálkodásban dolgozó, azt irányító szakemberek (vadásztársasági elnökök, gazdasági vezetők, vadászmesterek, állami vállalatok vadászati vezetői stb.) gazdálkodási feladatainak megoldását, hivatásos- és sportvadászok szakmai ismereteinek szélesítését.
A képzésben részesült szakemberek ismereteik birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására. Képesek lesznek a vadászat és a vadgazdálkodás tervezési és irányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon ellátni. Elsajátítják a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.

A teljesség igénye nélkül az oktatandó tantárgyak között szerepel az Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati jog, Vadászati szakigazgatás, Vadászati ökonómia és politika, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadászati ügyvitel, Vadászati kereskedelem és marketing. Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai.

A képzést azzal a törekvéssel hoztuk létre, hogy azon vadászati, vadgazdálkodási vezetőknek vagy leendő vezetőknek, akik nem rendelkeznek felsőfokú vadgazdálkodási végzettséggel, azt biztosítsunk. A képzés magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő ismereteket nyújt azoknak is, akik már szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkeznek. Ismereteik bővülhetnek vadállomány kezelési ismeretekkel (korszerű vadállomány szabályozási szemlélet, élőhely-gazdálkodási lehetőségek, stb.), segítséget kapnak mindennapi feladataik ellátásához (vadtenyésztés, vadászatszervezés, adminisztratív feladatok, munkaügyi kérdések stb.), megoldásokat kínálunk gazdálkodási problémáikra (ökonómia, kereskedelem, vadállomány tervezés, vadkárelhárítás, stb.), utat mutatunk a jogi útvesztőkben (szakigazgatás, ügyvitel stb.).

Olyan új képzés megvalósítását tűztük ki célul, ami a tényleges napi gazdálkodási, vadászati feladatok segítését szolgálja. Hasznos információkkal, gyakorlati példákon keresztül segítünk elsajátítani a sokrétű igazgatási feladatokat. Azoknak is kínáljuk a képzést, akik már vadgazdálkodási képzettséggel rendelkeznek, és azoknak is, akik sportvadászként, megválasztott tisztségviselőként szeretnének jobban elmélyülni, nagyobb szakmai jártasságot szerezni a vadgazdálkodási irányítás és szakigazgatás feladataiban.

A képzés célja: A felsőoktatás képzési területén (alapképzésben vagy mesterképzésben) bármilyen végzettséggel rendelkezők vadgazdálkodási igazgatási szakmérnökké/szakirányítóvá történő továbbképzése, a vadászat és vadgazdálkodás témaköréhez tartozó átfogó és részletes ismeretanyagok bemutatásával.

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak, 
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító szakirányú továbbképzési szak.

A szakirányú továbbképzési szak szervezése: 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján

A szakirányú továbbképzési szak képzési formája: levelező tagozat

A képzés szintje: szakirányú továbbképzés

A felvételhez szükséges feltétel és az ahhoz tartozó szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen alapképzésben/főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség - Vadgazdálkodási igazgatási szakirányító,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett mérnöki végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök,
 • bármely képzési területen mesterképzésben/egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség - Mesterszintű vadgazdálkodási igazgatási szakirányító.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár

Képzési idő: három félév, 290 tanóra


Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt kollokviumok letételéből, szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából tevődik össze.

A szakdolgozat a szakirányú képzettségnek megfelelő, írásban megjelenített, alkotó jellegű szakmai kutatási, vagy kutatás-fejlesztési feladat. A hallgató tanulmányaira támaszkodva a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, a konzulensek irányításával kidolgozhatja saját szakdolgozatát. Az elkészült szakdolgozat igazolja, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok korszerű megoldására, önálló szakmai munka végzésére. A szakdolgozat kreditértéke: 9 kredit

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanulmányi követelmények teljesítése (a kreditpontok megszerzése),
 • a bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei:

 • a szakdolgozat megvédése,
 • komplex szóbeli vizsga.


A képzés során elsajátítható kompetenciák:

 • A vadgazdálkodási igazgatási szakmérnök/szakirányító képes önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására.
 • A megszerzett ismeretek birtokában képes a vadászat és a vadgazdálkodás szakirányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható – a terület valamint a védett és vadászható állatállomány igényeit figyelembe vevő módon – a vadgazdálkodás tervezésére és a vadállomány szabályozására.
 • Elsajátítja a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait.
 • Megismeri a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait.


A képzés során megszerezhető ismeretek:

 • Alaptudományi ismeretek, szakmai törzsanyag: Vadászati állattan, Vadászati jog, Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai, Vadállományok szabályozása és trófeabírálat, Vadászati szakigazgatás, Vadászati kinológia, Vadegészségügy, Vadászati ökonómia és politika, Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás, Zárttéri apróvadtenyésztés, Zárttéri nagyvadtartás, Vadászati módok és vadászatszervezés, Vadkárelhárítás és becslés, Vadászati munkaügyi ismeretek, Vadgazdálkodás tervezése, Vadászati ügyvitel.
 • Szakma-specifikus tudáselemek: Vadászati kereskedelem és marketing, Fegyver és lőszerismeret, Etológia, Vadászati etika és kultúrtörténet, Állattenyésztéstan, Halászattan.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • A szakmérnöki/szakirányítói szakképzettség birtokában a korszerű tudással felvértezve alkalmas a vadgazdászatra jogosult feladatainak irányítására, levezetésére és ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás szakigazgatási és ellenőrzési feladatainak ellátására.
 • Alkalmas a vadgazdálkodás ágazati kapcsolatainak összehangolására.

A képzés feltételrendszere

 • Tantermek, előadótermek és laboratóriumok: A Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézethez egy 36 fő befogadására alkalmas előadóterem tartozik, ahol az intézeti tantárgyak előadásai kerülnek megrendezésre. 20 fő befogadására alkalmas gyakorló-laboratóriumi helység és hozzá tartozó preparátor műhely áll a képzés rendelkezésére. Fegyverszoba, fegyver- és lőszer gyűjtemény, vadgazdálkodási gyűjtemény, gerinces állattani gyűjtemény és intézeti könyvtár segíti a képzés lebonyolítását. 
 • Dr. Studinka László kutatóállomás: A LAJTA- és MOSON projektek Soprontól való 80-100 km-es távolsága miatt szükségessé vált egy, a Monosi-síkon igénybe vehető kutatóház és szállás intézetünk dolgozói, kutatói részére. Az Irénmajorban létesített, és 2009-ben felújított kutatóház, mindkét feltételnek eleget téve ideális bázisául szolgál a térségben folyó vizsgálatoknak. 
 • Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: Az Intézet minden irodája, munkahelye számítástechnikai eszközökkel ellátott. A hallgatók az Egyetem hálózatához WiFi-n keresztül csatlakozhatnak. Az oktatástechnikai ellátottság megfelel a követelményeknek. Diavetítő, írásvetítő, valamint projektorok állnak az oktatók rendelkezésére.
 • Tanulmányi és egyéb hallgatói ügyek online intézését a Soproni Egyetem a NEPTUN rendszeren keresztül biztosítja. A karon működő Tanulmányi Csoport képzésenként és évfolyamonként külön előadókon keresztül foglalkozik a hallgatók ügyeivel.
Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév.

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Vadászati állattan A Faragó Sándor
Vadászati jog A Jáger László
Vadgazdálkodás ágazati kapcsolatai A Jánoska Ferenc
Vadászati kinológia A Sándor Gyula
Vadegészségügy A Hadarics Tibor
Vadászati ökonómia és politika A Horváth Sándor
Vadászati etika és kultúrtörténet C Jánoska Ferenc
2. szemeszter
Vadászati módok és vadászatszervezés A Sándor Gyula
Vadászati szakigazgatás A Jáger László
Apróvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás A Faragó Sándor
Nagyvad élőhely-gazdálkodás és takarmányozás A Náhlik András
Zárttéri apróvadtenyésztés A Jánoska Ferenc
Zárttéri nagyvadtartás A Jánoska Ferenc
Szakdolgozat I. B konzulens
3. szemeszter
Vadállományok szabályozása és trófeabírálat A Náhlik András
Vadkárelhárítás és becslés A Varga Szabolcs
Vadászati munkaügyi ismeretek A Stark Magdolna
Vadgazdálkodás tervezése A László Richárd
Vadászati ügyvitel A Horváth Sándor
Vadászati kereskedelem és marketing B Stark Magdolna
Szakdolgozat II. B konzulens
Választható egyéb tárgyak
Fegyver és lőszerismeret B Sándor Gyula
Etológia B Jánoska Ferenc
Állattenyésztéstan C László Richárd
Halászattan C Jánoska Ferenc

A = kötelező tárgy, B = kötelezően választandó tárgy, C = szabadon választható tárgy

ugrás az oldal tetejére

Információk a szakirányú továbbképzéseinkről

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara az alábbi szakirányú továbbképzéseket indítja el:

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • Jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1. a vadgazdálkodási igazgatási és a természetiörökség-védelmi szakirányú továbbképzések esetében augusztis 31., a februári kezdésé január 7.
 • Jelentkezés módja: a kitöltött jelentkezési lapot kérjük a jelentkezési lapon megadott címre.
 • A jelentkezés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkezési lap második oldalán található nyilatkozatokat a jelentkező elfogadta. 
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig, a vadgazdálkodási igazgatási szakirányú továbbképzés esetében szeptember 5-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

Adatkezelési tájékoztató

 • Adatkezelő: Soproni Egyetem
 • Adatkezelés célja: a szakirányú továbbképzésre jelentkezők regisztrálása
 • Adatkezelésért felelős személy: Soproni Egyetem, EMK - az adott szak szakfelelőse, mely a jelentkezési lapon megtalálható
 • Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: Ön kérheti, hogy az Ön által megadott személyes adatokat töröljük a rendszerünkből
 • Adatvédelmi tisztviselő: Szakály Tamás, szakaly.tamas@uni-sopron.hu, +36-99-518-731.
 • Az Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának letöltése ↓. (A VIII. fejezet részletesen tartalmazza az Önt megillető jogokat.)
ugrás az oldal tetejére

Földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a Kiraly.geza@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

A földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Földmérő, geoinformatikus szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Földmérő, geoinformatikus szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. A felvétel feltételeként alapképzési szakhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzési szak esetén azon képzési területek, képzési ágak vagy alapképzési szakok megnevezése, amelyekre az adott szakirányú továbbképzési szak épül: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc képzésében szerzett mérnöki végzettség, valamint összesen 20 kredit a következő tantárgyakból: Geodézia, Földmérés, Távérzékelés, Térinformatika/Geoinformatika, Talajtan, Víztan, Környezetvédelem, Természetvédelem
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja: A képzés célja a végzett erdőmérnököknek földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet földmérési, valamint geoinformatikai feladataihoz szükséges tudás és előírt tárgyakból megfelelő kredit biztosítása.

 • Képességek: A szakmérnök a képzettség birtokában alkalmas lesz földmérési alapmunkák végzésére (alappontok meghatározására, nagyméretarányú térképek, topográfiai térképek készítésére és felújítására). Rendelkezni fog a szükséges ismeretekkel, hogy a gazdaság különböző ágazataiban műszaki munkák tervezésének és kivitelezésének alapját képező, kellő pontosságú és megfelelő részletességű felméréseket és térképeket állítson elő a legkorszerűbb geomatikai eljárásokkal. Képes lesz városok, községek, ipartelepek és egyéb ipari létesítmények fejlesztéséhez, létesítéséhez, a beruházási, tervezési, kivitelezési, kitűzési stb. célok érdekében szükséges földmérési, geoinformatikai, távérzékelési feladatok elvégzésére, informatikai adatbázisok és hatástanulmányok előállítására. Ismerteket szerez geoinformatikai döntéstámogató rendszerek tervezésében, kialakításában, fejlesztésében és használatában. Képes lesz az államigazgatás részeként működő ingatlankataszter tervezésében, kivitelezésében és továbbvezetésében való aktív közreműködésre. A szakmérnökök képesek lesznek tudásukat az ágazat igényei szerint szervezett vagy önálló képzés formájában továbbfejleszteni.

 • Tudás: A szakmérnök képzettség birtokában a földmérő, geoinformatikus szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas a földmérési felmérési és kitűzési munkák elvégzésére, geoinformatikai rendszerek kialakítására, működtetésére.
  Attitűd: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság.

 • Autonómia és felelősség: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság, kreativitás, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

Szakfelelős: Dr. Király Géza egyetemi docens

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Térinformatikai alkalmazások Czimber Kornél
Műholdas helymeghatározás Brolly Gábor
Digitális képanalízis Király Géza
Mérnökgeodézia Bribovszki Zoltán, Péterfalvi Józesf
Topográfia Czimber Kornél
Szakmai gyakorlat Király Géza
2. szemeszter
Nagyméretarányú térképezés Bányai László
Lézerszkennelés Király Géza
Ingatlan nyilvántartás Gál János
Térinformatikai menedzsment Czimber Kornél
Szakdolgozat választott oktató
ugrás az oldal tetejére

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani a bidlo.andras@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

 

 

A talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. Felvétel feltételei: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc. képzésében szerzett mérnöki végzettség. Egyéb agrár- és természettudományi területen szerzett mérnöki MSc. szintű képzés esetén a felsőoktatásban igazoltan szerzett 24 kredit teljesítése szükséges az alábbi tématerületekről: Éghajlattan, Kémia, Matematika, Növénytan, Talajtan, Talajvédelem, Víztan.
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 4 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja, hogy a végzett hallgatók a képzés elvégzése után képesek legyenek korszerű és eredményes munkát végezni az erdészeti termőhelyfeltárás, talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén. Speciális talajtani szaktudás átadásával illetve bővítésével olyan szakembereket képezünk, akik állami és magán erdőgazdasági üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban, továbbá kutatóintézetekben és felsőoktatási intézményekben képesek a talajvédelmi problémák szakszerű megoldására, a talajvédelem és tápanyag-gazdálkodás tervezésére és irányítására, valamint erdészeti termőhely feltárására.
 • Képesség: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság.

 • Tudás: A képzés elvégzése után a szakemberek képesek lesznek korszerű és eredményes munkát végezni a talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén.

 • Attitűd: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság.

 • Autonómia és felelősség: Kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Dr. Bidló András egyetemi tanár

 

Tanterv

Tantárgy Oktató
1. szemeszter
Talajfizika Heil Bálint 
Talajkémia Kovács Gábor
Talajosztályozás Bidló András
Magyarország talajai - Terepgyakorlat 1 Bidló András
Erdészeti klímaértékelés Gálos Borbála
2. szemeszter
Talajfelvételezés módszerei Bidló András
Talajvédelem Bidló András
Víztan Gribovszki Zoltán
Tápanyag-körforgalom és talaj-erőgazdálkodás Kovács Gábor
Magyarország talajai - Terepgyakorlat 2 Bidló András
3. szemeszter
A talajok szerepe a természet- és környezetvédelemvben Bidló András 
Talajbiológia Heil Bálint
Erdő- és termőhelytípusok talajjelző növényei Király Gergely
Magyarország talajai - Terepgyakorlat 3 Kovács Gábor
Szakdolgozat 1  
4. szemeszter
Talajvizsgálati módszerek Bidló András 
Földértékelés Kovács Gábor
Magyarország talajai - Terepgyakorlat 4 Kovács Gábor
Szakdolgozat 2  

 

ugrás az oldal tetejére

Környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

ugrás az oldal tetejére

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara meghirdeti a környezetinformatikai szakmérnök  szakirányú továbbképzést.

Jelentkezés folyamatosan lehetséges, az egyes képzéseket akkor indítjuk, ha van legalább 15 fő jelentkező.

 • jelentkezési határidő: szeptemberi kezdésé augusztus 1, a februári kezdésé január 7.
 • módja: a kitöltött jelentkezési lapot ↓ kérjük eljuttani az elekne.fodor.veronika@uni-sopron.hu címre.
 • A jelentkezés elfogadásáról és a konzultációk időpontjáról augusztus 25-ig illetve január 15-ig e-mailban küldünk értesítést. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok alapján hozott előzetes pozitív felvételi döntés, a beiratkozáskor, a bemutatott dokumentumok ellenőrzése után válik jogerőssé. Amennyiben a végzettsége nem felel meg a bemeneti követelményeknek, a döntést megsemmisítjük.

 

 

A környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei:

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Környezetinformatikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
 2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Környezetinformatikai szakmérnök
 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: agrár képzési terület
 4. Felvétel feltételei: osztatlan (5 éves) erdőmérnök, erdőmérnök MSc, természetvédelmi mérnök MSc, agrármérnök MSc, környezetmérnök MSc, környezetgazdálkodási agrármérnök MSc képzésben szerzett mérnöki végzettség. Egyéb MSc szintű mérnöki képzés esetén a felsőoktatásban igazoltan szerzett 24 kredit teljesítése szükséges az alábbi szakterületekről: matematika (4 kredit); kémia (4 kredit); biológia, ökológia (4 kredit); geomatika, geoinformatika, földmérés (6 kredit); talajtan, víztan, éghajlattan (6 kredit).
 5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 3 félév
 6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
 7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
 • A képzés célja olyan környezetinformatikai szakmérnökök képzése, akik korszerű agrár, műszaki, természettudományi és informatikai ismeretek birtokában képesek a környezet állapotának és változásainak modellezésére, komplex környezetvédelmi projektekben (környezeti életciklus-elemzés; környezeti hatástanulmány; NATURA 2000 hatásbecslés; környezetvédelmi program; kármentesítés) való részvételre. A megszerzett tudás segítségével alkalmassá válnak a környezeti adatbázisok és döntéstámogató rendszerek kiépítésére, vállalati környezeti információs rendszerek létrehozására és azok gyakorlati alkalmazására.
 • Képesség: A szakmérnök képzettség birtokában a környezeti informatikus szakmérnök korszerű tudással felvértezve alkalmas komplex környezetvédelmi projektek (környezeti életciklus-elemzés; környezeti hatástanulmány; NATURA 2000 hatásbecslés; környezetvédelmi program; kármentesítés) kidolgozásának támogatására. Gyakorlati szaktudása alkalmassá teszi környezeti adatokat tartalmazó adatbázis létrehozására, szervezeti és egyéb környezeti informatikai rendszerek kialakítására, működtetésében való részvételre.

 • Tudás: A képzettség birtokában a települések, vállalatok és egyéb szervezeti egységek, létesítmények és beruházások környezeti tényezőiről információt tud adni, képes lesz a szükséges környezeti vonatkozású mérések megtervezésére valamint a kapott eredmények rendszerbe foglalására és értékelésére. Ismerteket szerez döntéstámogató rendszerek tervezésében, kialakításában, fejlesztésében és használatában. Ismeri és munkája során használja a környezeti adatbázisokat és információs rendszereket, a megszerzett tudás segítségével alkalmassá válik a környezeti adatbázisok és döntéstámogató rendszerek kiépítésére, környezeti információs rendszerek létrehozására. Korszerű informatikai ismeretek alapján képes modellező és szimulációs szoftverek segítségével összetett mérnöki és tudományos tervező és elemző feladatok ellátására. Képes lesz szervezeti környezeti információs rendszerek létrehozására és működtetésére, a környezeti teljesítmény mérésére alkalmas mutató rendszer létrehozására.

 • Attitűd: Elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önállóság.

 • Autonómia és felelősség: Gyakorlatias feladatértelmezés, szervező- és rendszerező készség; rugalmasság, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, eredményorientáltság.

Finanszírozás módja: költségtérítéses, 150 000 Ft/félév

Szakfelelős intézet: Környezet- és Földtudományi Intézet

Szakfelelős: Elekné dr. Fodor Veronika egyetemi adjunktus

 

Tanterv

Tantárgy Tipus Oktató
1. szemeszter
Környezeti informatika alapjai kötelező Elekné Fodor Veronika 
Környezetstatisztika kötelező Kalicz Péter
Programozási ismeretek  kötelező Primusz Péter 
Topográfia választható Czimber Kornél 
Nyílt forráskódú geoinformatika választható Brolly Gábor 
Talajszennyeződés modellek választható Horváth Adrienn 
Föld- és talajtani vizsgálatok információs rendszerei választható Bidló András 
Élővilág-monitoring választható Király Gergely 
2. szemeszter
Környezeti folyamatok modellezése kötelező Kalicz Péter 
Adatbázis-kezelés kötelező Primusz Péter
Környezeti informatika alkalmazása 1 kötelező Elekné Fodor Veronika
Digitális képanalízis választható Király Géza
Webes térinformatika választható Czimber Kornél
Hidrodinamika és transzportmodellezés választható Gribovszki Zoltán
Légköri folyamatok modellezése választható Gálos Borbála
3. szemeszter
Környezeti informatika alkalmazása 2 kötelező Elekné Fodor Veronika 
Lézerszkennelés választható Király Géza 
Terepi geoinformatika választható Brolly Gábor 
Környezeti életciklus modellezés vállalati alkalmazása választható Polgár András 
Településrendezés adatforrásai választható Oszvald Ferenc 
Zajmérés és térképezés választható Czupy Imre 
Tájmonitoring választható Konkoly-Gyúró Éva 
Szakdolgozat választható választott konzulens 
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Következő