Útvonal|Képzések|Mesterképzés (MSc)|Környezetmérnöki mesterszak
Tartalmi elemek

Miért a környezetmérnöki mesterszak?

ugrás az oldal tetejére
Tovább a környzetmérnök szak honlapjára →

Ha nemcsak fontosnak tartod a környezet védelmét, de hivatásszerűen tenni is akarsz érte, akkor a környezetmérnök-képzésben tudod megszerezni az ehhez szükséges ismereteket. Az okleveles környezetmérnök feladata a tiszta, egészséges és harmonikusan működő környezet megőrzését, helyreállítását és fejlesztését célzó mérnöki eljárások megtervezése és alkalmazásának irányítása, a környezeti követelmények érvényesítése a gazdasági és társadalmi döntések során. Munkánk rendkívül változatos, számos szakterület képviselőjével, állami hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel együttműködve végezhető, s benne az irodai és terepi munka egyaránt helyet kap. A képzés elérhető duális formában → is.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség, kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Képzési idő: A modelltanterv alapján 4 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 120
A diploma megnevezése: okleveles környezetmérnök
A végzettségi szint: mester (MSc) fokozat
A képzés formái: nappali, levelező

 

A képzés tartalma:

 • Alapozó ismeretek: az alapképzésben, korábbi tanulmányok során megszerzett természettudományi, gazdasági és humán ismereteket bővítő tárgyak
 • Szakmai törzsanyag: a környezetmérnöki szakmai ismeretek kötelező tárgyköreit tartalmazó tantárgyak, amelyek mindegyikének teljesítése szükséges az oklevél megszerzéséhez
 • Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak:  a szakma speciális, egy-egy részterület elmélyült, vagy határterületi ismereteit biztosító (differenciált szakmai ismeretek) tárgyak köréből választható tárgyak.
 • Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok, kötelező külső szakmai gyakorlat (4 hét időtartam)
 • Szabadon választható tárgyak: Egyetemünkön, vagy más felsőoktatási intézményben a Szak mintatantervében nem szereplő bármely tantárgy, vagy akár más teljesített (szakmai, kutatói, közhasznú) tevékenység, gyakorlat.
 • Diplomamunka: választható környezetmérnöki téma kidolgozása, két félév időtartamban, konzulens támogatásával

 

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

Alapozó (természettudományi, gazdasági és humán) ismeretek

33 kredit 

Környezetmérnöki szakmai ismeretek (szakmai törzsanyag) 

31 kredit 

Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak

20 kredit 

Kötelező szakmai gyakorlat (4 hét)

kreditérték nélküli kritérium

Diplomamunka 

30 kredit 

Szabadon választható tárgyak 

6 kredit 

Összesen: 

120 kredit

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe a környezetmérnöki alapszakos végzettség.

A más végzettséggel rendelkezők környezetmérnöki mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 elismerhető kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

 • természettudományi ismeretek területéről (elsősorban matematika, fizika, kémia, biológia-ökológia) legalább 20 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;
 • környezetmérnöki szakmai alapismeretek (mérnöki ismeretek, egészség- és munkavédelem, analitika- és méréstechnika, környezettan, környezeti elemek védelme, környezetinformatika, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment) területén legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

ugrás az oldal tetejére

Főbb tárgyak, szakirányok

ugrás az oldal tetejére

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

 • Természettudományi ismeretek: Környezetbiológia, Tájökológia, Kemometria, Alkalmazott statisztika
 • Gazdasági és humán ismeretek: Környezet- és tájpolitika, Zöld szaknyelv (angol, német), Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció, Környezetjogi és igazgatási ismeretek, Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek
 • Környezetmérnöki szakmai ismeretek: Környezetvédelmi információs rendszerek, Környezeti állapotértékelés és –hatásvizsgálat, Környezetvédelmi technológiák fejlesztése, Környezeti folyamatok modellezése, Környezetvédelmi felülvizsgálat és –teljesítményértékelés, Környezeti kármentesítés, Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata, Külszíni bányák hatásvizsgálata, Életciklus elemzés, Környezeti kockázatfelmérés és –kezelés, Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei, Ökoenergetika.
 • Gyakorlatok: Kiemelten fontosnak tartjuk a gyakorlati ismeretek biztosítását, ezért a tárgyak óraszámának mintegy harmadát kitevő mérési, labor, tervezési illetve terepi gyakorlati órákon túl Komplex projektgyakorlatot és négy hetes Kötelező szakmai gyakorlatot is teljesíteni szükséges

A szakon nincsenek szakirányok, de a megszerzendő kreditek közel fele (47%-a) választható tárgyakkal teljesíthető. Képzésünk sajátossága, hogy a környezetmérnök-képzés általánosan előírt tárgyain, ismeretein túl a választható tárgyak körében kiemelt hangsúlyt kap a környezeti hatásvizsgálat és -értékelés, valamint a környezet- és minőségmenedzsment módszertana.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A mester szintű környezetmérnöki oklevél biztosítja, hogy az ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásoknál kötelezően előírt környezetvédelmi megbízotti munkakört betöltsék végzett mérnökeink, vállalati vagy intézményi környezetközpontú irányítási rendszerek, részlegek, vagy környezetvédelmi tervező vállalkozások vezető szakmai munkatársai legyenek, továbbá a környezetvédelem területén fejlesztést, tudományos kutatást végző intézetekben töltsenek be munkaköröket. Környezetmérnökeink jelentős része települési önkormányzatok környezetvédelmi munkatársaként, a kormányhivatalokban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti és más hatósági területeken igazgatási, engedélyezési, fejlesztési feladatokat ellátó munkakörökben dolgozik. 

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

Az okleveles környezetmérnökök szakirányú továbbképzési szakokon szerezhetnek további, speciális környezetmérnöki vagy kiegészítő szakismereteket, a tudományos kutatómunka iránt érdeklődők doktori (Ph.D) képzésekre is jelentkezhetnek.  A Soproni Egyetemen lehetőség van környezetmérnök mérnöktanári mesterképzési szak elvégzésére is.

ugrás az oldal tetejére

Elérhetőségek

ugrás az oldal tetejére
Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
 
Szakfelelős:
Dr. Polgár András egyetemi docens
Környezet- és Földtudományi Intézet
ugrás az oldal tetejére

Az MSc szakokra történő jelentkezéssel kapcsolatos általános információk

ugrás az oldal tetejére

A levelező képzés félévenként háromszor egy hét időtartamban a tanulmányi rendben megadott időpontokban kerül sor.
Az önköltséges képzés díja nappali tagozaton 400.000,- Ft/félév, levelező tagozaton 305.000,- Ft/félév.
A felvétel feltétele felsőfokú oklevél és felvételi motivációs elbeszélgetés.  Ennek helye és időpontja az előző oldalon ← olvasható.

Nem egyenes átmenettel felvételiző hallgatóknak előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania. Ezek letölthetők:

 • Környezetmérnöki mesterszak (A KM MSc esetében kizárólag környezetmérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)
 • Természetvédelmi mérnöki mesterszak (A TM MSc esetében kizárólag természetvédelmi mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)
 • Vadgazda mérnöki mesterszak (A VM MSc esetében kizárólag vadgazda mérnöki főiskolai vagy BSc végzettség esetén nem szükséges a kreditelismerési kérelem. Más diplomával rendelkezőknek kérelmet kell benyújtaniuk.)

A kitöltött kreditelismerési kérelmeket motivációs levél és önéletrajz kíséretében kell postára adni a következő címre:

Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kar
Dékáni Hivatal
Sopron
Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
9400
A borítékra kérjük ráírni: Kreditelismerési kérelem

 

A felvételi elbeszélgetésre mindenki hozza magával mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a felvételi eljárásban szükségesek. Ezek:

 • kötelezően: felsőfokú végzettségét bizonyító oklevél,
 • opcionálisan (ha plusz pontokat kíván elismertetni):
  • második nyelvvizsgát bizonyító okirat,
  • felsőfokú nyelvismeretet bizonyító okirat,
  • TDK, OTDK helyezést bizonyító oklevél,
  • publikációs tevékenységet bemutató lista és különlenyomat(ok),
  • szakmai tevékenységet igazoló nyilatkozat a munkáltatótól,
  • egyéb szakirányú végzettséget bizonyító okirat,
  • fogyatékosságot igazoló okirat,
  • hátrányos helyzetet igazoló okirat,
  • gyermekgondozást igazoló okirat.

A dokumentumok pótlására később nincs lehetőség!

Pontszámítás
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.
Felvételi pontok:

 • oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont
 • motivációs beszélgetés: maximum 65 pont
 • Többletpontok (maximum 5 pont adható):
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
  • 1. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 2 pont
  • 2. nyelvvizsga - középfokú/B2, komplex: 3 pont
  • 2. nyelvvizsga - felsőfokú/C1, komplex: 5 pont
  • Intézményi TDK - 3. hely/különdíj: 1 pont
  • Intézményi TDK - 2. hely: 2 pont
  • Intézményi TDK - 1. hely: 3 pont
  • OTDK 1 - 3. hely: 4 pont
  • publikáció: maximum 3 pont
  • szakirányú végzettség: maximum 3 pont
  • szakmai tevékenység: maximum 5 pont
ugrás az oldal tetejére

Környezetmérnök MSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

fél-év Tantárgy kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy ea. gy.
heti féléves
1 Környezetbiológia ↓ A V 4 2 1   12 3 Berki Imre KFI  
Környezeti áramlástan ↓ A V 3 1 2   6 9 Gribovszki Zoltán GEVI  
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek ↓ A V 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Műszaki mérnöki műveletek ↓ A É 4 2 1   9 6 Primusz Péter GEVI  
Környezet- és tájpolitika ↓ A V 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 9 Dékány Zsigmond INYK  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
2 Ökoenergetika ↓ A É 3 2 1   12 3 Vityi Andrea EMKI  
Tájökológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Berki Imre KFI  
Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat ↓ A V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Globális környezeti rendszerek ↓ A V 3 2 0   9 0 Gálos Borbála KFI  
Kemometria ↓ A V 4 2 1   9 6 Németh Zsolt KI  
Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés ↓ A É 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Munkavédelem és biztonságtechnika K A 0 2 0   9 0 Czupy Imre EMKI  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
3 Környezetvédelmi méréstechnika ↓ A É 4 2 1   6 9 Mémeth Zsolt KI  
Környezetvédelmi technológiák fejlesztése ↓ A V 3 2 0   9 0 Vityi Andrea EMKI  
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció ↓ A É 2 0 2   0 9 Horváth Tamás EVGI  
Alkalmazott statisztika ↓ A É 2 0 2   0 9 Csanády Viktória MI  
Komplex projektgyakorlat ↓ B É 6 1 2   6 9 Polgár András  KFI Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat;Környezetvédelmi  felülvizsgálat. és teljesítmény -értékelés teljesítése/ egyidejű felvétele
Diplomamunka 1 ↓ B É 15 0 2   0 9     Minimum 45 kredit teljesítése
Kötelező szakmai gyakorlat (KM MSc) ↓ K A 0     160   160 Polgár András KFI Minimum 45 kredit teljesítése
4 Környezeti toxikológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Rétfalvi Tamás KI  
Környezetjogi és igazgatási ismeretek ↓ A V 3 2 0   9 0 Gál János EVGI  
Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek ↓ A É 3 2 0   9 0 Polgár András KFI  
Környezeti folyamatok modellezése ↓ A É 3 1 2   6 9 Kalicz Péter GEVI  
Környezeti kármentesítés ↓ A É 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Diplomamunka 2 ↓ B É 15 0 2   0 9     Diplomamunka 1
B Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata ↓ B É 4 2 1   9 6 Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Környezet- és tájrendezés ↓ B V 4 2 1   9 6 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Életciklus-elemzés ↓ B É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Genetika és biotechnológia ↓ B É 3 2 0   9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei ↓ B É 4 2 1   9 6 Vágvölgyi Andrea EMKI  
Környezeti kockázatfelmérés és -kezelés ↓ B V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek ↓ B É 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Külszíni bányák hatásvizsgálata ↓ B É 3 1 2   6 9 Polgár András KFI  
Környezetvédelmi programok tervezése ↓ B É 3 1 1   6 3 Elekné Fodor Veronika KFI  
C Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret ↓ C É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Projekt és pályázati menedzsment ↓ C É 3 2 0   9 0 Puskás Lajos EVGI  
Természetes szennyvíztisztítás ↓ C É 3 1 1   6 3 Gribovszki Zoltán GEVI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

ugrás az oldal tetejére

Környezetmérnöki MSc szak mintatanterve

ugrás az oldal tetejére

 Jelmagyarázat a tantervhez →

fél-év Tantárgy kr. nappali levelező Tárgyfelelős Előkövetelmény 
ea. gy ea. gy.
heti féléves
1 Környezetbiológia ↓ A V 4 2 1   12 3 Berki Imre KFI  
Környezeti áramlástan ↓ A V 3 1 2   6 9 Gribovszki Zoltán GEVI  
Környezet- és természetvédelmi információs rendszerek ↓ A V 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Műszaki mérnöki műveletek ↓ A É 4 2 1   9 6 Primusz Péter GEVI  
Környezet- és tájpolitika ↓ A V 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓német ↓) K A 0 0 2   0 9 Dékány Zsigmond INYK  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
2 Ökoenergetika ↓ A É 3 2 1   12 3 Vityi Andrea EMKI  
Tájökológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Berki Imre KFI  
Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat ↓ A V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Globális környezeti rendszerek ↓ A V 3 2 0   9 0 Pájer-Gálos Borbála KFI  
Kemometria ↓ A V 4 2 1   9 6 Németh Zsolt KI  
Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés ↓ A É 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Munkavédelem és biztonságtechnika K A 0 2 0   9 0 Czupy Imre EMKI  
Választandó B tárgyakat lásd a táblázat alján B   7                
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → C   3                
3 Környezetvédelmi méréstechnika ↓ A É 4 2 1   6 9 Mémeth Zsolt KI  
Környezetvédelmi technológiák fejlesztése ↓ A V 3 2 0   9 0 Vityi Andrea EMKI  
Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció ↓ A É 2 0 2   0 9 Horváth Tamás EVGI  
Alkalmazott statisztika ↓ A É 2 0 2   0 9 Csanády Viktória MI  
Komplex projektgyakorlat ↓ B É 6 1 2   6 9 Polgár András  KFI Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat;Környezetvédelmi  felülvizsgálat. és teljesítmény -értékelés teljesítése/ egyidejű felvétele
Diplomamunka 1 ↓ B É 15 0 2   0 9     Minimum 45 kredit teljesítése
Kötelező szakmai gyakorlat (KM MSc) ↓ K A 0     160   160 Polgár András KFI Minimum 45 kredit teljesítése
4 Környezeti toxikológia ↓ A V 3 2 0   9 0 Rétfalvi Tamás KI  
Környezetjogi és igazgatási ismeretek ↓ A V 3 2 0   9 0 Nagy Dániel EVGI  
Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek ↓ A É 3 2 0   9 0 Polgár András KFI  
Környezeti folyamatok modellezése ↓ A É 3 1 2   6 9 Kalicz Péter GEVI  
Környezeti kármentesítés ↓ A É 3 1 2   6 9 Elekné Fodor Veronika KFI  
Diplomamunka 2 ↓ B É 15 0 2   0 9     Diplomamunka 1
B Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata ↓ B É 4 2 1   9 6 Koronikáné Pécsinger Judit KFI  
Környezet- és tájrendezés ↓ B V 4 2 1   9 6 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Életciklus-elemzés ↓ B É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Genetika és biotechnológia ↓ B É 3 2 0   9 0 Lakatos Ferenc EMEVI  
Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei ↓ B É 4 2 1   9 6 Vágvölgyi Andrea EMKI  
Környezeti kockázatfelmérés és -kezelés ↓ B V 4 2 1   12 3 Polgár András KFI  
Táj- és vidékfejlesztési ismeretek ↓ B É 3 2 0   9 0 Konkoly-Gyuró Éva EVGI  
Külszíni bányák hatásvizsgálata ↓ B É 3 1 2   6 9 Polgár András KFI  
Környezetvédelmi programok tervezése ↓ B É 3 1 1   6 3 Elekné Fodor Veronika KFI  
C Környezetvédelmi minőségbiztosítás és szabványismeret ↓ C É 3 1 1   6 3 Polgár András KFI  
Projekt és pályázati menedzsment ↓ C É 3 2 0   9 0 Puskás Lajos EVGI  
Természetes szennyvíztisztítás ↓ C É 3 1 1   6 3 Gribovszki Zoltán GEVI  

Jelmagyarázat a tantervhez →

Szakmai gyakorlat  feltétele: Minimum 45 kredit teljesítése után vehető fel. 
Záróvizsgára bocsátás feltételei: 64 A kredit, 14 kreditértékű választandó B tárgy, a 6 kreditértékű Komplex projektgyakorlat, a Kötelező szakmai gyakorlat (EMLKOMH8002) és a kritérium tárgyak teljesítése, valamint a Diplomamunka 1 és 2 (EMLKOMH7001, EMLKOMH7002) tárgyak teljesítését követően benyújtott Diplomamunka megvédése. 
Záróvizsga tárgyak: A záróvizsga komplex, meghatározó tárgyai együttesen 17 kreditértékűek és az alábbiak:
Környezeti állapotértékelés és hatásvizsgálat (EMNKOMH1006) 
Környezetvédelmi felülvizsgálat és teljesítményértékelés (EMNKOMH1012) 
Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek (EMNKOMH1004) 
Környezetvédelmi méréstechnika (EMNKOMH1013) 
Környezetjogi és igazgatási ismeretek (EMNKOMH1011)
ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő