Útvonal|Képzések|Doktori képzés (PhD)
Tartalmi elemek

Komplex vizsga

ugrás az oldal tetejére

 

 1. A komplex vizsga a doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő doktorjelölt tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
 2. Komplex vizsgára a szervezett doktori képzés 4. félévének eredményes befejezése után, a félév végét követő vizsgaidőszakban, a javítóvizsga az azt követő regisztrációs héten, a tudományági doktori tanács által meghatározott időben kerül sor. Jelentkezési határidő minden év április 15., keresztféléves képzés esetén minden év október 15. (Jelentkezési lap letöltése ↓)
 3. A komplex vizsga időpontjáról a hallgatókat értesíteni kell a képzés első szakaszának utolsó félévében.
 4. Az eredményes komplex vizsgát követően három éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést nyilvános védésre. A benyújtás méltányossági okból egy évvel meghosszabbítható.
 5. A komplex vizsgára történő jelentkezés feltétele a doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit, valamint valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre). 
 6. A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy habilitált egyetemi docens vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. 
 7. A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik rész a vizsgázó elméleti felkészültségét értékeli („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”).
 8. A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból/témakörből tesz vizsgát, a tárgyak/témakörök listáját a doktori iskola képzési terve tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is. (Felkészülést támogató irodalom jegyzéke →)
  A komplex vizsga második részében a vizsgázó 20 perces előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.
  A komplex vizsga részeként 5-10 oldal terjedelmű, A/4 formátumú írásműben kutatási összefoglalót kell benyújtani, melyet a vizsgabizottság értékel. (Kutatási összefoglaló sablonjának letöltése ↓)
 9. A témavezető előzetesen írásban és/vagy a vizsgán értékelheti a vizsgázót.
 10. A komplex vizsga végeredményét minősíteni kell. A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet. A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A végeredmény számszerű minősítését a két részből álló vizsga külön-külön történő ötfokozatú értékelésének számtani átlaga adja.
  A bizottság zárt ülésen, titkos szavazással – az elméleti és disszertációs részek vonatkozásában külön-külön – dönt (1-5 pont). Amennyiben a doktorjelölt a komplex vizsga elméleti részéből nem éri el a 60%-ot, a vizsga „nem megfelelt” minősítéssel sikertelennek minősül. „Nem megfelelt” minősítésű sikertelen vizsga esetén a komplex vizsgát a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti. A vizsga disszertációs része sikertelenség esetén az adott vizsgaidőszakban nem ismételhető.
  A komplex vizsga „megfelelt” minősítésű, azaz sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Ha az összesített végeredmény eléri a 60%-ot, de kevesebb 80%-nál, akkor a komplex vizsga minősítése “rite” (megfelelt), ha eléri, vagy meghaladja a 80%-ot, de nem éri el a 91%-ot, akkor minősítése “cum laude” (jó), és ha eléri, vagy meghaladja a 91%-ot, akkor “summa cum laude” (kiváló).
 11. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül.
 12. A vizsga eredményét a szóbeli vizsga napján ki kell hirdetni.
 13. A komplex vizsga értékelése része a doktori fokozat minősítésének.
 14. A komplex vizsga alól felmentés nem adható.
 15. Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a doktorandusz a komplex vizsgát nem teljesíti, azaz:
  – nem jelentkezik vizsgára a 4. félév végén vagy
  – a vizsga minősítése „nem megfelelt".
  Méltányossági eljárásra nincs lehetőség.
ugrás az oldal tetejére

Doktori iskola felvételi felhívása

ugrás az oldal tetejére

 

Jelentkezési határidő: 2022. június 10.

Felvételi időpontja: 2022. június közepe

Jelentkezési lap letöltése ↓

A Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Karán a doktori (PhD) fokozat megszerzésére a pályázók az alábbi képzési formák közül választhatnak:

a) szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami vagy egyéb ösztöndíjjal),
b) szervezett levelező tagozatos doktori (PhD) képzés,
c) egyéni felkészülők részképzése.

Jelentkezési határidő: 2022. június 10. A felvétel elbeszélgetés időpontja (várhatóan): 2022. június közepe

A jelentkezési laphoz szükséges mellékletek a következők:

 • önéletrajz
 • mester szintű/egyetemi oklevél és leckekönyv hiteles másolata,
 • idegennyelv-tudást igazoló okirat(ok),
 • tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése (szakmai tevékenység dokumentálása: TDK munka, tanulmányi verseny, publikációk különlenyomata, oklevelek stb.); egyéni felkészülésre jelentkezők esetében a tudományos (publikációs) tevékenység dokumentálása, különlenyomatok,
 • a leendő témavezetővel egyeztetett és kézjegyével ellátott kutatási tématerv,
 • a kutatási témát művelő intézet befogadó nyilatkozata a jelölt kutatási terve alapján,
 • a szakterület legalább egy elismert szaktekintélyének írásos véleménye a jelöltről és a kutatási témáról; egyéni felkészülőknél ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől,
 • levelező hallgatók esetében a kutatóhely igazolása a kutatási feltételek biztosításáról (ez lehet tanszék vagy kutatóintézet),
 • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány (ezt nem kell mellékleni, a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni).


A doktori (PhD) fokozat megszerzésére felkészítő képzésre az alábbi doktori (PhD) képzési formákra jelentkezhetnek a pályázók:

 • szervezett nappali tagozatos doktori (PhD) képzés (állami, vagy egyéb ösztöndíjjal);
 • szervezett levelező tagozatos doktori (PhD) képzés;
 • egyéni felkészülők részképzése.


A doktori képzés rendszere
Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon.  A jogszabály szerint: a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert doktorandusz ösztöndíjának havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.680,- Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.680,- Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül.

A doktori képzésre pályázhatnak mindazok, akik:

 • a választott tudományterület (tudományág) jellegének megfelelő, legalább jó rendű egyetemi/mester szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereztek vagy más olyan egyetemi végzettséggel rendelkeznek, amely a választott tudományágban (doktori iskolában) a szükséges megalapozó szakmai ismereteket biztosítja,
 • jártassággal rendelkeznek kísérleti, módszertani kérdésekben,
 • legalább egy világnyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsgával vagy jogszabály szerint azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirattal rendelkeznek,
 • pályázatukban olyan kutatási témát javasolnak, amelyet a fogadó intézet – előzetes tájékozódás és meghallgatás alapján – művelésre alkalmasnak ítél, és fogadókészségét írásban kinyilvánítja.Egyéni felkészülési formában részképzésre jelentkezőknél követelmény:

 • legalább öt éves kutatói munka, jelentős saját kutatási eredményekkel,
 • jelentős publikációs tevékenység, amelynek követelményszintje a szakterületek sajátosságainak megfelelően kerül megállapításra,
 • a fokozatszerzés feltételeként előírt idegennyelv-ismeret igazolása, már a felvételkor,
 • egy elismert hazai szaktekintély (egyetemi tanár, MTA doktora, MTA tagja) ajánlólevele.


Doktori képzési programok, témák

 • Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása
 • Az erdőgazdálkodás biológiai alapjai
 • Erdővagyon-gazdálkodás
 • Erdészeti műszaki ismeretek
 • Vadgazdálkodás
 • Természetvédelem
 • Geoinformatika
 • Erdő- és környezetpedagógia
Az aktuáluis témakiírások megtalálhatók az Országos Doktori Tanács adatlapján →.

A felvételi eljárás:

 • a Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt a pályázó felvételi eljárásra bocsátásáról,
 • a Felvételi Bizottság felvételi beszélgetés alapján megvizsgálja a pályázó tudományos munkára való felkészültségét. A vizsgálat kiterjed a doktori téma tudományos kutathatóságára, a problémák megoldását célzó elképzelésekre.

A nem szakirányú végzettséggel rendelkezők esetén a Felvételi Bizottság megvizsgálja a pályázónak a választott doktori iskola tudományágában való jártasságát is. Ez alapján kiegészítő szaktárgyak felvételét, vagy különbözeti vizsgák letételét is előírhatja. Az előírt alapozó ismereteket nyújtó szaktárgyakért, különbözeti vizsgákért kredit nem adható.

Felvételi döntés: várhatóan 2022. június vége.

Értékelés szempontjai:

 • tanulmányi eredmények utolsó 4 félév: kitűnő: 3 pont, jeles: 2 pont, jó:1 pont, közepes: 0 pont, elégséges: felvételi eljárásból kizárandó
 • oklevél minősítése: kiváló: 10 pont, jó: 6 pont, közepes:0 pont, elégséges: felvételi eljárásból kizárandó.
 • TDK tevékenység: dolgozatonként: 4 pont, díjazott: 6 pont, országos bekerült: 8 pont, országos díjazott: 10 pont,
 • publikációs tevékenység az alábbi táblázat alapján:

  Tudományos folyóirat cikk      impakt faktoros → 16 pont
  nem impakt faktoros, de Q1-Q4 → 14 pont
  akadémiai folyóiratlistás idegen nyelvű →  10 pont
  akadémiai folyóiratlistás magyar nyelvű → 8 pont
  egyéb lektorált idegen nyelvű 8 pont
  egyéb lektorált magyar nyelvű 6 pont
  Könyvfejezet – lektorált  idegen nyelvű 10 pont
  magyar nyelvű 8 pont
  Konferenciaközlemény – teljes szövegű, lektorált idegen nyelvű  10 pont
  magyar nyelvű 8 pont
  Egyéb  – teljes szövegű, nem lektorált  idegen nyelvű  4 pont
  magyar nyelvű 2 pont
  Minden egyéb (ismeretterjesztő, közérdekű  idegen nyelvű 2 pont
  magyar nyelvű 1 pont
 • konferencia részvétel: poszter: 3 pont, előadás: 5 pont,
 • tudományterületen végzett további felsőfokú tanulmányok: a doktori téma alapján releváns, lehallgatott tantárgyanként: 2 pont, megvédett szakdolgozat: 6 pont, képesítés: 10 pont, de csak az egyik vehető figyelembe
 • nyelvtudás: C1 szintű (felsőfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 10 pont, B2 szintű (középfokú) komplex (C tipusú) nyelvvizsga: 5 pont. Felvételi kritérium: a világynyelvek közül (angol, német, orosz, francia) egy letett C típusú nyelvvizsga.
 • egyéb tudományos szakmai tevékenység: igazolt részvétel kutatási projektben: 4 pont, a doktori témával kapcsolatos gyakorlati szakmai tevékenység: 4 pont,
 • felvételi elbeszélgetés értékelése: szakmai elkötelezettség, tárgyi ismeret, kutatási elképzelés: 1 — 10 pont,
 • a Bizottság további szempontokat érvényesíthet a Működési Szabályzatban foglaltak szerint.


További felvilágosítás és a pályázat benyújtásának helye:
Varga Judit doktori előadó
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
"A" épület, Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala
Telefon: +36-99-518-207
E-mail: emk-doktori@uni-sopron.hu

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Következő