Szociális ösztöndíjak igénylése

Jó Szerencsét!

Tisztelt Hallgatók!

A 2017/18-as tanév I. szemeszterére vonatkozó rendszer szociális ösztöndíj igénylésének leadási határideje2016.09.25. hétfő 16:00

Az igénylőlap letölthető ide kattintva →

Az igénylőlapokat az EMK-HÖK irodában (UK földszint-automaták mellett) lehet leadni ügyfélfogadási időben.

Kérünk minden hallgatót, hogy a jogosultságot igazoló dokumentumokat hiánytalanul adják le, különben nem áll módunkban elfogadni az igénylést illetve az elbírálás a leadott dokumentumok alapján történik.

Az igazolások pótlására 2016.10.02. hétfő 16:00-ig van lehetőség.

Jogosultságot igazoló dokumentumok:

- kereseti igazolások, iskolalátogatási igazolások, nagycsaládosok esetén fiatalabb nem tanuló testvér születési anyakönyvi kivonatának másolata, orvosi/kórházi igazolások-rendelkezések, egészségi állapotot igazoló dokumentumok, önkormányzati igazolás egy háztartásban élőkre vonatkozóan, stb…

- és persze értelemszerűen egyéb jogosultságot igazoló dokumentumok, amik szükségesek lehetnek

Néhány tudnivaló a szociális ösztöndíjak szabályzati hátteréről:

- A szociális ösztöndíjakra vonatkozó szabályzatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész /Hallgatói Követelményrendszer/IX. Fejezet – Juttatási és Térítési szabályzatSzociális ösztöndíjra vonatkozó részei tartalmazzák, miszerint:

-

104.§ Általános rendelkezsek:

(5) Jelen fejezet alkalmazásához az 51/2007. Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmak (Értelmező rendelkezések) és az Nftv. alapján jelen § (6)-(8) bekezdésében meghatározottak irányadóak.

(7) Hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ában meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül [Nftv. 108. § 10. pont].

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató vagy jelentkező: az a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 67/A. §-ában meghatározottak szerint halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül [Nftv. 108. § 9. pont].

109.§ Rendszeres szociális ösztöndíj:

(1) Rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján, kérelmére, egy tanulmányi félévre biztosított, havonta folyósított juttatás.

(3) Szociális juttatásra jogosult hallgató [51/2007. Korm. r. 2. § (1) bekezdés g) pont]: az a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
a) államilag támogatott képzési formában, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjasként vesz részt, vagy
b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

(5) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy,
b) halmozottan hátrányos helyzetű,
c) családfenntartó, vagy
d) nagycsaládos, vagy
e) árva.

(6) Az ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató amennyiben a hallgató szociális helyzet e alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az 51/2007. Korm. rendelet 21. §-ában foglaltakat figyelembe véve, és
a) hátrányos helyzetű, vagy
b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
c) félárva.

51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 2. § - Értelmező rendelkezések
b) árva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
c) félárva: az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe;
d) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: az a hallgató, aki
d/a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
d/b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll;
e) családfenntartó: az a hallgató,
e/a) akinek legalább egy gyermeke van,
e/b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult;
f) nagycsaládos: az a hallgató, akinek
f/a) legalább két eltartott testvére vagy három gyermeke van, vagy
f/b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
f/c) legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;
g) szociális juttatásra jogosult hallgató: az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki
g/a) államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy
g/b) tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre;

Tisztelettel:

EMK-HÖK