QUALITAS pályázati felhívás

 

EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

QUALITAS Szakmai Ösztöndíj

 

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében – tekintettel a HKR 108. §-ra –pályázatot hirdet.


Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében célunk azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, szakmai tevékenységet folytatnak.

Pályázók köre: A QUALITAS Szakmai Ösztöndíjra az Erdőmérnöki Kar nappali vagy levelező tagozatos államilag támogatott, vagy önköltséges képzésben részt vevő, alapképzés, mesterképzés képzés szakjain, vagy PhD képzésben tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói adhatnak be pályázatot. Az ösztöndíjat legfeljebb 3 alkalommal lehet elnyerni. A korábban jelen ösztöndíjban részesült hallgató köteles igazolni a korábbi szakmai teljesítést az intézetigazgató által ellenjegyzett formában.

Pályázat benyújtásának előfeltételei:
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek legalább egyikének megfelelnek:

 • az előző két lezárt tanulmányi félév átlagát tekintve legalább 3,5 értékű ösztöndíj indexszel rendelkeznek (egy lezárt félévvel rendelkező MSc. szakos hallgatók esetén a lezárt félév átlagának kell elérnie a 3,5 értékű ösztöndíj indexet),
 • a kari Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1., 2., 3. díj, vagy különdíj);
 • az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1., 2., 3. díj, vagy különdíj);
 • országos, vagy nemzetközi szakmai versenyen 1., 2., vagy 3. helyezést értek el;
 • egy-egy tantárgyból, az oktató által ajánlással igazoltan kiemelkedő teljesítményt értek el;
 • az Erdőmérnöki Kar érdekében kiemelt közösségi munkát végeztek;
 • természetvédelmi mérnöki Msc. szakos, vadgazda mérnöki MSc. szakos és környezetmérnöki MSc. szakos első féléves hallgatók esetén a keresztféléves felvételin legalább 90 pontot értek el,
 • egyéb, itt fel nem sorolt, kiemelkedő szakmai, közösség és tanulmányi eredményt értek el.

A pályázatot az alábbi kategóriákban lehet benyújtani:

 • Hazai, vagy nemzetközi folyóiratban tudományos publikáció megjelentetése a tavaszi szemeszterben,
 • Szakmai konferencián való részvétel és ott előadás tartása a tavaszi szemeszterben.
 • Kiemelkedő tanulmányi eredmény (4,0 feletti ösztöndíj index),
 • Kiemelkedő felvételi eredmény a természetvédelmi mérnöki Msc. szakos, vadgazda mérnöki MSc. szakos és környezetmérnöki MSc. szakos első féléves hallgatók 90 pont feletti felvételi eredmény),
 • Felzárkóztató tanulói csoportok vállalása I. és II. éves tantárgyak esetén az illetékes intézettel együttműködve,
 • Szakkollégium, illetve a Kaán Károly Ökoklub vezetése, ezek munkájában való aktív részvétel,
 • Az Erdőmérnöki Kart, annak szakjait, szakmai munkáját, illetve a diákéletét bemutató anyag készítése, ilyen internetes szakmai csoport vezetése és működésében való közreműködés,
 • Intézetek oktatási és kutatási tevékenységében való részvétel az intézet vezetésével egyeztetett módon.
 • Az Erdőmérnöki Kar közösségi munkájában való aktív részvétel vállalása.

Egy hallgató maximum két kategóriában pályázhat.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok, akik

 • tudományos publikációval rendelkeznek,
 • szakmai konferencián előadást tartottak,
 • tudományos konferenciákon és/vagy művészeti, tanulmányi versenyeken vagy azok megszer¬vezésében vettek részt,
 • a Kar érdekében kiemelt tevékenységet végeztek,
 • vállalják, hogy az ösztöndíj támogatásával szakmai konferencián előadást tartanak, vagy publikációt készítenek és jelentetnek meg,
 • az EMK vezetése által külön meghatározott szakmai, közösségi feladatot vállalnak az Erdőmérnöki Kar érdekében.

Elbírálási szempontok:

 • a szakmai vállalás megalapozottsága (az egyes kategóriákban) (70%)
 • eddigi TDK és OTDK tevékenység (10%)
 • eddigi szakmai/tudományos közéleti tevékenység (10%)
 • eddigi közéleti tevékenység (10%)

Ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettségei az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt: A megítélt ösztöndíj egyszeri juttatás a támogatási időszak végén az adott szemeszterben, az elvégzett munkát az érintett intézetigazgató, vagy dékán igazolja. A nyertes hallgatóknak a pályázati idő alatt szükséges a pályázati kiírásnak megfelelő tevékenység folytatása, amiről a támogatási időszak végén a támogatott rövid összefoglalót köteles adni.

Az ösztöndíj elnyerése esetén a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a fent nevezett projekthez kapcsolódó „NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” című kérdőívet kitölti.

Nem részesülhetnek az ösztöndíjban azok a pályázók, akik:

 • Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (régi neve: Köz¬társasági Ösztöndíj) keretében ösztöndíjas hallgatók.
 • A benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, vagy ilyen nyilatkozatot tettek.

Pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat 3 fős Bíráló Bizottság (dékán vagy dékánhelyettes, projekt munkacsoport vezető, projektmenedzser) bírálja el a pályázathoz benyújtott dokumentumok alapján. A bírálati döntést követően a bizottság titkára vagy a Dékáni Hivatal vezetője 3 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a kari honlapon.

Pályázat benyújtásának módja: Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap, valamint az előfeltételt igazoló dokumentum(ok) (pl.: oklevél másolat, publikáció megnevezése, szakmai konferencia és az előadás címének megnevezése stb.) benyújtásával lehet.

A pályázati űrlap letölthető, vagy a Dékáni Hivataltól e-mailben kérhető.

Pályázat benyújtásának helye: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 29., 12:00.

Pályázatban elnyerhető ösztöndíj mértéke a feladat végrehajtásától függően maximálisan 300.000 Ft/szemeszter.

A pályázatokkal kapcsolatos további információ a szalay.laszlo@uni-sopron.hu e-mail címen vagy a +39-30-341-5665 telefonszámon kérhető.

 

Prof. dr. Bidló András
EMK dékán                                                                      

Prof. dr. Szalay László
EMK munkacsoport vezető