QUALITAS pályázati felhívás

 

EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS” Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán
P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

QUALITAS Szakmai Ösztöndíj

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében, a projekt céljainak megvalósítása érdekében - tekintettel a HKR 108. §-ra – pályázatot hirdet

 

Pályázat célja: Az EFOP-3.4.3-16-2016-00022 „QUALITAS Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban, Szombathelyen és Tatán” című projekt keretében célunk azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik mellett a tantervi követelményeken túlmutató tudományos, szakmai tevékenységet folytatnak.

Pályázók köre: A QUALITAS Szakmai Ösztöndíjra az Erdőmérnöki Kar nappali vagy levelező tagozatos államilag támogatott vagy önköltséges képzésben részt vevő, alapképzés, mesterképzés képzés szakjain vagy PhD képzésben tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói adhatnak be pályázatot. Az ösztöndíjat legfeljebb 3 alkalommal lehet elnyerni. A korábban jelen ösztöndíjban részesült hallgató köteles igazolni a korábbi szakmai teljesítést az intézetigazgató által ellenjegyzett formában.

Pályázat benyújtásának előfeltételei: Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók, akik az alábbi feltételek legalább egyikének megfelelnek:

 • az előző két lezárt tanulmányi félév átlagát tekintve legalább 3,5 értékű ösztöndíj indexszel rendelkeznek;
 • a kari Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1., 2., 3. díj vagy különdíj);
 • az Országos Tudományos Diákköri Konferencián helyezést értek el (1., 2., 3. díj vagy különdíj);
 • országos, vagy nemzetközi szakmai versenyen 1., 2. vagy 3. helyezést értek el;
 • egy-egy tantárgyból, az oktató által ajánlással igazoltan kiemelkedő teljesítményt értek el;
 • az Erdőmérnöki Kar érdekében kiemelt közösségi munkát végeztek;
 • egyéb, itt fel nem sorolt, kiemelkedő szakmai, tanulmányi eredményt értek el.

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok, akik

 • tudományos publikációval rendelkeznek,
 • szakmai konferencián előadást tartottak,
 • tudományos konferenciákon és/vagy művészeti, tanulmányi versenyeken vagy azok megszer­vezésében vettek részt,
 • a Kar érdekében kiemelt tevékenységet végeztek,
 • vállalják, hogy 2020-ban tudományos diákköri dolgozatot készítenek, amit bemutatnak a kari Tudományos Diákköri Konferencián, 
 • vállalják, hogy az ösztöndíj támogatásával szakmai konferencián előadást tartanak, vagy publikációt készítenek és jelentetnek meg,
 • az EMK vezetése által külön meghatározott szakmai, közösségi feladatot vállalnak az Erdőmérnöki Kar érdekében.

Elbírálási szempontok:

 • előző két lezárt félév tanulmányi eredménye (40%)
 • TDK és OTDK tevékenység illetve ennek vállalása (30%)
 • szakmai/tudományos közéleti tevékenység illetve ennek vállalása (20%)
 • egy közéleti tevékenység értékelése illetve ennek vállalása(10%)

Ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettségei az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt: A megítélt ösztöndíj egyszeri juttatás a támogatási időszak végén az adott szemeszterben, az elvégzett munkát az érintett intézetigazgató, vagy dékán igazolja. A nyertes hallgatóknak a pályázati idő alatt szükséges a pályázati kiírásnak megfelelő tevékenység folytatása, amiről a támogatási időszak végén a támogatott rövid összefoglalót köteles adni. A 2019/20-as tanév II. félévében megpályázható tevékenységek a következők:

 • új TDK dolgozat írása bármelyik intézetben.
 • Intézeti kutatómunkában való részvétel bármely intézetben, ennek eredményéről publikáció készítése.
 • Intézeti gyűjtemény rendezése, aktualizálása bármely intézetben.
 • Intézeti oktatásban megjelent szoftver(ek) használatának elsajátítása.
 • Az EMK érdekében kifejtett egyéb tudományos vagy közéleti tevékenység.

Az ösztöndíj elnyerése esetén a hallgató kötelezettséget vállal, hogy a fent nevezett projekthez kapcsolódó „NYILATKOZAT személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” című kérdőívet kitölti.

Nem részesülhetnek az ösztöndíjban azok a pályázók, akik:

 • Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) és a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (régi neve: Köz­társasági Ösztöndíj) keretében ösztöndíjas hallgatók.
 • A benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek.

Pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat 3 fős Bíráló Bizottság (dékán vagy dékánhelyettes, projekt munkacsoport vezető, projektmenedzser) bírálja el a pályázathoz benyújtott dokumentumok alapján. A bírálati döntést követően a bizottság titkára vagy a Dékáni Hivatal vezetője 3 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi a kari honlapon.

Pályázat benyújtásának módja: Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap, valamint az előfeltételt igazoló dokumentum(ok)  (pl.: oklevél másolat, publikáció megnevezése, szakmai konferencia és az előadás címének megnevezése stb.) benyújtásával lehet.

Pályázati űrlap letöltése ↓.

 

Pályázat benyújtásának helye: Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatala

Pályázat benyújtásának határideje: 2020.  január 30. 12:00

Pályázatban elnyerhető ösztöndíj mértéke: A feladat végrehajtásától függően maximálisan 240.000,- Ft/szemeszter.

 

A pályázatokkal kapcsolatos további információ: A  szalay.laszlo@uni-sopron.hu e-mail címen vagy a +36-30-341-5665 telefonszámon kérhető.

 

Prof. dr. Bidló András
EMK dékán                                                                      

Prof. dr. Szalay László
EMK munkacsoport vezető