Pályázati felhívás Roller Kálmán Ösztöndíj elnyerésére

 

A Soproni Alumni Vancouveri csoport tagjai és Ösztöndíj Bizottsága az 1956-os események során Kanadában letelepedett egykori soproni hallgatók képviseletében Roller Kálmán volt dékánjuk nevében ösztöndíjat alapítottak, Roller Kálmán emlékét megőrizendő jó tanulmányi eredménnyel, szociálisan hátrányos helyzetű erdő- és faipari mérnök hallgatók jutalmazására.

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a jutalmazás feltételeinek kidolgozására megalakította a Roller Kálmán Ösztöndíj Bizottságot, melynek tagjai:
Elnök:

 • az EMK dékánja,

Tagok:

 • az SKK dékánja,
 • az EMK dékánhelyettesei,
 • az SKK dékánhelyettesei
 • Dr. Illyés Benjamin okleveles erdőmérnök,
 • HÖK képviselők (EMK és SKK részéről),

Titkár:

 • az EMK Dékáni Hivatalának mindenkori vezetője.


A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán elkülönítetten számlán kezelendő, felhasználásáról az Ösztöndíj Bizottság dönt.

A kitüntetésre III-IV-V. évf. erdő- és faipari mérnök hallgatók pályázhatnak, akik a pályázás időpontját megelőző két aktív szemesztert legalább „jó” rendű (min. 4,00) tanulmányi eredménnyel zárták le.

A pályázók egy rövid dolgozatot (kb. 2 oldal) csatoljanak beadványukhoz, melyben foglalkoznak az 1956-os soproni történelmi eseményekkel, Dr. Roller Kálmán Dékán úr munkásságával és a soproni-selmeci hagyományok szellemében az időszak diákéletével.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

 • szociális rászorultságukat igazolják,
 • kiemelkedő sport- és/vagy kulturális, közéleti, illetve szakmai tevékenységet (pl.: TDK) folytatnak,
 • nyelvvizsgával rendelkeznek,
 • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

 

Pályázni a pályázati űrlap ↓ kitöltésével és a hozzá kapcsolódó igazolásak másolatának leadásával lehet.


A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22., hétfő, 12:00.

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar illetve a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar dékánjának címezve, az EMK illetve az SKK Dékáni Hivatalában kell leadni, 1 példányban, nyomtatott, alárt  formában. Kérjük, hogy a pályázatokat elektronikusan is küldjék meg az emk-dekani [at] uni-sopron.hu illetve az skk-dekani [at] uni-sopron.hu e-mail címre.

Az ösztöndíj többször is elnyerhető. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek (2020/21-es tanévben legfeljebb 4 pályázó, fejenként egyszeri 210.000,- Ft).

Az oklevelet és a pénzjutalmat a karok dékánjai a tanévnyitó ünnepélyeiken adják át.

Sopron, 2020. február 12.


Prof. dr. Bidló András
EMK dékánja


Prof. dr.  Magoss Endre
SKK dékánja