Pályázati felhívás Jankó Sándor Díj elnyerésére

 

Jankó Péter, az Egyetem egykori Erdészeti Földméréstani Tanszéke vezetőjének unokája Jankó Sándor díjat alapított, Jankó Sándor professzor emlékét megőrizendő, az Erdőmérnöki Karon, a geomatika, az erdőfeltárás és a vízgazdálkodás területén jó tanulmányi eredményt elért, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók jutalmazására.

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar dékánja a Díj elnyerésére beadott pályázatok elbírálására megalakítja a Jankó Sándor Díj Bizottságot, amelynek tagjai:

Elnök: az Erdőmérnöki Kar dékánja
Tagok: az Erdőmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese
a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet igazgatója 
a Földmérési és Távérzékelési, az Erdőfeltárási és a Vízgazdálkodási intézeti tanszékek vezetői 
HÖK képviselő
Titkár:  a Dékáni Hivatal vezetője

 

A jutalmazásra kapott pénzösszeg a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán külön témaszámon kezelendő, felhasználásáról a Jankó Sándor Díj Bizottság dönt.

A kitüntetésre azok pályázhatnak, akik:

  • MSc vagy osztatlan képzésben, az adott tanulmányi évben fejezik be tanulmányaikat és diplomamunkájukat a Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézetben készítették;
  • doktorjelöltként az adott tanulmányi évben védték meg a geomatika, vagy erdőfeltárás vagy a vízgazdálkodás területén készített PhD értekezésüket.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik

  • a pályázás időpontját megelőző két szemesztert legalább „jó” rendű tanulmányi eredménnyel zárták le,
  • a diplomamunkájuk védésén vagy PhD értekezésük nyilvános vitáján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
  • tevékenységükkel a selmeci-soproni hagyományok megőrzéséhez hozzájárulnak.

A pályázat tartalmazza:

  • a pályázó személyi adatait (név, neptun-kód, szak);
  • az utolsó két lezárt szemeszter tanulmányi eredményét (leckekönyv másolata);
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
  • az egyéb pályázati feltételekben foglaltak leírását (esetleges igazolásokkal),
  • nyilatkozatot arról, hogy személyes adatait a bírálati folyamatban részt vevő személyek megismerhetik, és pályázata az irattárban a jogszabályban előírt ideig megőrizhető.

A pályázatokat a Bizottság szótöbbséggel bírálja el. Szavazategyenlőség esetén a dékán szavazata dönt. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.

A Díj elnyerése esetén a nyertesek kötelesek leadni egy minimum 5, maximum 8 oldalas (irodalomjegyzékkel együtt) rövid tanulmányszerű összefoglalót a diplomamunka/PhD értekezés alapján, az EMK kari konferenciakiadvány mintájára. A Díj pénzjutalma utalásának feltétele a tanulmány leadása 2020. június 24., 12:00-ig az emk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre elküldve.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 12., péntek, 12:00.

A pályázatokat az Erdőmérnöki Kar dékánjának címezve az Erdőmérnöki Kar Dékáni Hivatalának elküldve kell leadni az emk-dekani@uni-sopron.hu e-mail címre.

Egy pályázó csak egyetlen alkalommal részesülhet a kitüntetésben. A nyertes pályázók oklevélben és pénzjutalomban részesülnek.

Az oklevelet és a pénzjutalmat az Erdőmérnöki Kar dékánja az EMK tanévzáró ünnepélyén adja át.

 

Prof. dr. Bidló András
dékán