Március 5. - 100 éve történt

 

A Sopronvármegye c. újság 1919. március 5-i szá- mában Thurner Mihály felhívást intézett a város lakóihoz.

A magyar népkormány Selmecbánya megszállása által hontalanná vált magyar bányászati és erdészeti főiskolát Sopronba helyezi át. A főiskola tantestületének, valamint 5-600 hallgató jának elhelyezésére sürgősen lakásokra és bútorozott szobákra volna szükség. Felkérem tehát a város polgárai közül mindazokat, akiknek akár a Lőverekben, akár a városban üres lakásuk van, vagy akiknek átengedhető bútorozott szobáik vannak, hogy azt mielőbb, vagy személyesen, vagy levelezőlapon a városi erdőhivatalnak (Városház, II. emelet 22. ajtó) bejelenteni szíveskedjenek, annak feltüntetésével, hogy mekkora lakásról, továbbá egy vagy több szobáról van-e szó, és hogy mikortól lehetne igénybe venni. Ezen egyetemi jelleggel bíró főiskola idehelyezésével városunk kulturális és gazdasági fellendülése hatalmas lépést tesz előbbre és ezért – apellálva polgárainknak városunk iránt mindenkor tanusított szeretetére és áldozatkészségére, felkérem őket, hogy lakásoknak minél tömegesebb felajánlása által a főiskolának elhelyezésében kezemre járni szíveskedjenek, valamint arra is, hogy városunk az új lakóival szemben a legmesszebb menő előzékenységet és jóindulatot tanusítani szíveskedjenek, hogy ezáltal nekik a Sopronban való tartózkodást kedvessé tegyük és őket hozzánk kötni sikerüljön.

Dr. Thurner Mihály polgármester.” 

A városi újságban nagy szeretettel és lelkesedéssel köszöntötték a selmecieket, akik „magukkal hozzák a jókedvet, az ifjúságot, az életet”, egy darab jövendőt. A selmeciek pedig azt írták: „a főiskola tanári kara és hallgatósága tiszta szívből fakadó legőszintébb örömmel üdvözli Sopron város közönségét.” Abban bíztak, hogy amint Selmecbányának, úgy Sopronnak is édes fiai lesznek, hisz igaz baráti szeretetet hoztak magukkal. Tudásukkal, munkájukkal, Sopron kulturális és tudományos centrummá fejlődését is elő kívánták segíteni.

Az Erdészeti Lapokban értesítették a hallgatóságot, hogy az előadások előre láthatólag április második felében kezdődnek majd meg. Októberig egy nyári, azután egy téli és egy nyári félévet tartanak. Az első és a második kurzusra csak katonahallgatók jelentkezhettek.

 

 

Előzmények: