Kari Tanács tagjai

Tisztségéből kifolyólag:
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, dékán

 

Egyetemi tanárok és egyetemi docensek képviseletében:
Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató
Dr. Czupy Imre egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens
Dr. Jáger László egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Dr. Pájer József egyetemi docens
Dr. Péterfalvi József egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Szalay László egyetemi docens, intézetigazgató

 

Egyetemi adjunktusok és tanársegédek képviseletében:
Dr. Puskás Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus

 

Nem oktató diplomások képviseletében:
Grebenár Bernadett gazdasági előadó

 

Adminisztratív és fizikai dolgozók képviseletében:
Horváth Tímea intézeti munkatárs

 

+ 1 fő kari doktorandusz hallgató
4 fő kari hallgató

Kari Oktatási Bizottság [68/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
HÖK (1 fő)
A bizottság feladata új szakok indításával kapcsolatos szakmai munka koordinálása, tantervmódosítások- új tantárgyak tematikájának véleményezése, és mindazon feladatok ellátása, amit a kari szabályzatok a hatáskörébe utalnak.
Kari Tanulmányi Bizottság [69/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Tag: Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
HÖK (2 fő)
A bizottság a hallgató írásbeli kérelme alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseivel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói kérelmek elbírálása. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Kari Kreditátviteli Bizottság [70/2014. (IX.30.) határozat]

Elnök: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Tag: Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató, TM szakfelelős
Dr. Frank Norbert egyetemi docens, EM szakfelelős
Prof. Dr. Náhlik András eg yetemi tanár, VM szakfelelős
Dr. Pájer József egyetemi docens, KM szakfelelős
Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens, KT szakfelelős
Titkár: Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
A bizottság a hallgató kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeivel, kreditátviteli ügyekkel (tantárgybefogadás, egyenértékűség ellenőrzés, felvételi ügyekkel (követelmények, felvételi bizottságok szervezése, eredmények értékelése) foglalkozik.

Kari Juttatási és Térítési Bizottság [71/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Dr. Frank Norbert egyetemi docens
Tag: Dr. Bidló András egyetemi docens, gazdálkodásért felelős dékánhelyettes
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
HÖK (3 fő)
Titkár: Grebenár Bernadett gazdasági előadó (szavazati jog nélkül)
A bizottság az NyME SZMSZ II. rész Hallgatói követelményrendszer 105.§ szerint működik. Feladata a hallgatói ösztöndíjak szétosztása, segélyezési kérdésekben dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.


Kari Tudományos Diákköri Bizottság [72/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató + HÖK társelnök
Tagok: Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus
Titkár: Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus + HÖK társtitkár
A bizottság feladata a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK konferenciák szervezése, adminisztrációja, javaslattétel az OTDK-n való részvételre.

Kari Fegyelmi Bizottság [73/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Tagok: Dr. Jáger László egyetemi docens
Szabó Lóránd HÖK elnök
A bizottság a hallgatói fegyelmi vétség esetén az NymE SZMSZ III. rész hallgatói követelményrendszer 4. fejezetében foglaltak szerint fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi határozat elfogadására alapíttatott. Az elsőfokú fegyelmi jogkört gyakorolja.

Kari Felülbírálati Bizottság [74/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Tagok: Dr. Németh László egyetemi docens
HÖK (1 fő)
A bizottság feladata a hallgatói kérelmek elbírálásával kapcsolatos fellebbezési kérelmek véleményezése, a jogorvoslat kivizsgálásában való közreműködés.

Kari Minőségbiztosítási Bizottság [75/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Dr. Pájer József, egyetemi docens
Tagok: Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus (EM)
Dr. Polgár András egyetemi adjunktus (KM)
Dr. Hofmann Tamás egyetemi docens (KT)
Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus (TM)
Dr. Sándor Gyula egyetemi docens (VM)
HÖK (1 fő)
Feladata a Kar képzési, kutatási és művészeti követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése.

Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság [76/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök: Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Tagok: Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató
Dr. Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes
Dr. Czupy Imre egyetemi docens, intézetigazgató
Dékány Zsigmond intézetigazgató
Ezerné Loth Annamária botanikus kert vezető
Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, intézetigazgató, rektor
Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Jáger László egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Péterfalvi József egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Szalay László egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Varga Tamás múzeumigazgató
Szakfelelősök (meghívottként, tanácskozási joggal)
A dékáni vezetés tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási stratégiájának kimunkálása, a karon rendelkezésre álló keretek felosztása és a megvalósulás ellenőrzése és értékelése, a kari innovációs és kutatási tevékenység összefogása.