Kari kutatások

 

EMKI

 • AGFORWARD EU 7. keretprogramban támogatott nemzetközi kutatási projekt
 • COST Action FP1301 Eurocoppice
 • A dendromassza energetikai hasznosításának komplex vizsgálata
 • Agroerdészeti rendszerek biodiverzitás-módosító hatásainak vizsgálata

EMEVI

 • Roth Gyula Emlékerdő felmérése
 • A szeder (Rubus) nemzetség taxonómiai, evolúcióbiológiai és ökológiai kutatása
 • Az európai edényes flóra (különösen: dendrotaxonok) többléptékű szisztematikus térképezése
 • Erdőművelés Natura 2000 és természetvédelmi területeken
 • Növényvédelmi technológiák kidolgozása inváziós növényfajok és őshonos gyomnövényfajok ellen
 • A makk erdei károsítói
 • Cserebogarak elterjedésével és az ellenük való védekezés gyakorlati lehetőségeivel kapcsolatos vizsgálatok
 • Inváziós növényfajok terjedését segítő tényezők vizsgálata
 • Idegenszármazású gerinctelen fajok Magyarországon
 • Tephritidae család
 • Szúbogarak
 • Rovargenetika

EVGI

 • Állami erdőgazdaságok ásványvagyon gazdálkodásának értékelése
 • Az agrárerdészet szerepe a klímatudatos, fenntartható földhasználatban
 • Az erdészeti szaporítóanyag gazdálkodás fejlesztésének ökonómiai vonatkozásai
 • Az állami erdővagyon értékelése
 • A magánerdőtulajdonosok gazdasági szervezetei, működésük
 • Városi fás növényzet közjóléti hatásai és kockázati tényezői
 • Fatermési táblák és klímaváltozás
 • Természeti nevelés hatása a gyermekkorban

GEVI

 • Agrárklíma.2
 • Légi lézeres adatfeldolgozó rutinok fatömegmeghatározáshoz
 • Különböző gépi tanulási módszerek vizsgálata
 • Térinformatikai mobilalkamazás fejlesztési kérdései, tesztek készítése
 • Térbeli optimalizálási kutatások, vegyes egész számú lineáris programok, heurisztikus keresések
 • Agrárklíma.2, Hidrológia résztéma (VKSZ-12-1-2013-0034 (311 feladat))
 • Szabad szoftverek alkalmazása a mérnöki gyakorlatban
 • Intercepció a változó klímában
 • A növényzet vízkorforgalomra gyakorolt hatása a klímaváltozás tükrében (havi vízmérleg modell fejlesztése)
 • Éghajlat-lefolyás (klimatikus vízmérlegen alapuló) modellek fejlesztése távérzékelési alapú párolgástérképek felhasználásával
 • Erdészeti utak forgalomelemzése
 • Stabilizációs pályaszerkezetek vizsgálatai
 • Hajlékony útpályaszerkezetek tervezése és fenntartása mechanikai módszerek felhasználásával
 • Gépi tanulás alkalmazása a mérnöki gyakorlatban
 • Földi lézeres letapogatás alkalmazása erdészeti felmérésekre
 • Egyszerű geodéziai mérőműszerek mérési és alkalmazhatósági vizsgálata
 • Erdészeti földmérő műszerek fejlesztése
 • Légi lézeres letapogatás (Airborne Laser Scanning), és erdészeti alkalmazása
 • Képegyeztetési (Image-matching) eljárások, és erdészeti alkalmazásuk
 • Közepes felbontású, optikai űrfelvételek (elsősorban Landsat és Sentinel-2) erdészeti alkalmazása
 • Faállományok felmérése és modellezése távérzékelési és geoinformatikai módszerekkel (Erdők térképezése Sentinel-2 űrfelvétel sorozatok alapján)

KFI

 • Agrárklíma.2

KI

 • Szerves hulladékok biometán potenciáljának vizsgálata
 • GreenBee projekt - Biomonitoring mézelő méhekkel
 • Agrárklíma.2 2.1.4 alprogram: Stressz detektálás metabolit vizsgálat alapján – kémiai analízis, új módszertan kidolgozása
 • Modifikált faanyagok kémiai vizsgálata
 • Antioxidáns vegyületek vizsgálata erdei fák szöveteiben
 • Biológiai rendszer és környezet kölcsönhatása: Állapotfüggő korrelációk a fiziológiai állapot jellemzésére és indikálására
 • Vizes oldatok NIR tartományú spektrális sajátságainak kemometriai értelmezése
 • Műanyagok tulajdonságainak és összetételi eltéréseinek FT-IR spektrometriai bázisú PCA értékelése
 • Micélium tenyészetek FT-IR spektrometriai bázisú osztályozása sokváltozós adatelemzési eljárásokkal

MI

 • Statisztikai adatfeldolgozás, statisztikai alkalmazások
 • Hiperbolikus Pascal háromszögek és szimplexek tulajdonságai
 • Diofantikus egyenletek, rekurzív sorozatok, kombinatorikus számelmélet
 • Módszertani kutatások

NTI

 • Fás szárú taxonok elterjedése és a klíma kapcsolata Magyarországon
 • Botanikai monitoring vizsgálat a Gönyűi homokvidék és a Szigeti homokok kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen
 • Potenciális természetes erdőtársulások jelenlegi és jövőbeli elterjedésének vizsgálata a klímaváltozással összefüggésben
 • Inváziós fafajok magyarországi történeti hátterének feltárása
 • Különböző üzemmódban kezelt erdőrészletek vizsgálata, lékek regenerációjának vizsgálata
 • A növényi fajdiverzitás megőrzésének lehetőségei területi és élőhelyi vonatkozásban - meglévő adatbázis minőségellenőrzése
 • Az eltérő felújító üzemmódok klímaérzékenységének elemzése faj- és szerkezeti diverzitás alapján - módszertan fejlesztés
 • Inváziós fajok előfordulása és kezelése Magyarország védett területein, európai összehasonlítással
 • Részvétel a parlagfűvel kapcsolatos, vegetációdinamikai kutatásokban a nemzetközi SMARTER projekt keretében.
 • A fehér nyár filogenetikai vizsgálata
 • A magyarországi növénytaxonok tudományos nevének eredete és értelmezése
 • Erdőtermészetesség értékelő módszer az Országos Erdőleltár mintapontjaira

VGÁI

 • Erdei szalonka monitoring
 • Magyar vadelhullás monitoring
 • Zárttéri apróvadtenyésztés
 • Vadászattörténet
 • Zárttéri nagyvadtartás
 • Vadbiológiai-vadegészségügyi kutatás
 • Agrárklíma.2
 • Gíszarvasok GPS-telemetriai vizsgálata és a kutatási eredmények alapján gazdálkodásfejlesztési javaslatok megfogalmazása
 • A vaddisznok lakott területi megjelenése során kialakuló konfliktusok vizsgálata és megoldási javaslatok kidolgozása
 • LAJTA Project – apróvad kutatások monitoring rendszerű vizsgálatok
 • Vízívad monitoring