EMK Kari Tanácsa és állandó bizottságai

Kari Tanács tagjai

Tisztségéből kifolyólag: 
Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, dékán

Egyetemi tanárok és egyetemi docensek képviseletében:
Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató
Dr. Czupy Imre egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Gribovszki Zoltán egyetemi docens
Dr. Jáger László egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Dr. Pájer József egyetemi docens
Dr. Péterfalvi József egyetemi docens, intézetigazgató
Dr. Szalay László egyetemi docens, intézetigazgató

Egyetemi adjunktusok és tanársegédek képviseletében:
Dr. Puskás Lajos egyetemi adjunktus
Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus 

Nem oktató diplomások képviseletében:
Grebenár Bernadett gazdasági előadó

Adminisztratív és fizikai dolgozók képviseletében:
Horváth Tímea intézeti munkatárs

1 fő kari doktorandusz hallgató

4 fő kari hallgató

 

Kari Oktatási Bizottság [68/2014. (IX.30.) határozat]

Elnök: Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
            Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
            HÖK (1 fő)
A bizottság feladata új szakok indításával kapcsolatos szakmai munka koordinálása, tantervmódosítások- új tantárgyak tematikájának véleményezése, és mindazon feladatok ellátása, amit a kari szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

 

Kari Tanulmányi Bizottság [69/2014. (IX.30.) határozat]

Elnök:    Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
Tag:    Dr. Csiszár Ágnes egyetemi docens
    HÖK (2 fő)
A bizottság a hallgató írásbeli kérelme alapján jár el, a hallgató által kifogásolt, a TVSZ rendelkezéseivel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, speciális hallgatói kérelmek elbírálása. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

Kari Kreditátviteli Bizottság [70/2014. (IX.30.) határozat]

Elnök:    Dr. Jánoska Ferenc egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Tag:       Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató, TM szakfelelős
              Dr. Frank Norbert egyetemi docens, EM szakfelelős
              Prof. Dr. Náhlik András eg yetemi tanár, VM szakfelelős
              Dr. Pájer József egyetemi docens, KM szakfelelős
              Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens, KT szakfelelős
Titkár:    Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
A bizottság a hallgató kreditakkumulációival kapcsolatos ügyeivel, kreditátviteli ügyekkel (tantárgybefogadás, egyenértékűség ellenőrzés, felvételi ügyekkel (követelmények, felvételi bizottságok szervezése, eredmények értékelése) foglalkozik.

Kari Juttatási és Térítési Bizottság [71/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:   Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
Tag:      Dr. Bidló András egyetemi docens, gazdálkodásért felelős dékánhelyettes
             Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
             HÖK (3 fő)
Titkár:   Grebenár Bernadett gazdasági előadó (szavazati jog nélkül)
A bizottság az NyME SZMSZ II. rész Hallgatói követelményrendszer 105.§ szerint működik. Feladata a hallgatói ösztöndíjak szétosztása, segélyezési kérdésekben dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.


Kari Tudományos Diákköri Bizottság [72/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:    Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató + HÖK társelnök
Tagok:   Dr. Németh Zsolt egyetemi docens
              Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus
Titkár:    Dr. Horváth Tamás egyetemi adjunktus + HÖK társtitkár
A bizottság feladata a hallgatók bevezetése az elméleti és gyakorlati kutatómunkába, a kötelező tananyagot meghaladó tudományos igényű önképzés elősegítése, a TDK konferenciák szervezése, adminisztrációja, javaslattétel az OTDK-n való részvételre.


Kari Fegyelmi Bizottság [73/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:     Prof. dr. Szalay László egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes
Tagok:    Dr. Jáger László egyetemi docens
               HÖK képviselő
A bizottság a hallgatói fegyelmi vétség esetén az NymE SZMSZ III. rész hallgatói követelményrendszer 4. fejezetében foglaltak szerint fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi határozat elfogadására alapíttatott. Az elsőfokú fegyelmi jogkört gyakorolja.


Kari Felülbírálati Bizottság [74/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:    Prof. Dr. Náhlik András egyetemi tanár
Tagok:   Dr. Németh László egyetemi docens
              HÖK (1 fő)
A bizottság feladata a hallgatói kérelmek elbírálásával kapcsolatos fellebbezési kérelmek véleményezése, a jogorvoslat kivizsgálásában való közreműködés.


Kari Minőségbiztosítási Bizottság [75/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:   Dr. Pájer József, egyetemi docens
Tagok:  Szakálosné Dr. Mátyás Katalin egyetemi adjunktus (EM)
             Dr. Polgár András egyetemi adjunktus (KM)
             Dr. Hofmann Tamás egyetemi docens (KT)
             Dr. Zagyvai Gergely egyetemi adjunktus (TM)
             Dr. Sándor Gyula egyetemi docens (VM)
             HÖK (1 fő)
Feladata a Kar képzési, kutatási és művészeti követelményrendszerének biztosítása és folyamatos ellenőrzése. 


Kari Stratégiai és Fejlesztési Bizottság [76/2014. (IX.30.) határozat]
Elnök:    Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, intézetigazgató, dékán
Tagok:   Prof. Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, intézetigazgató
              Dr. Bidló András egyetemi docens, dékánhelyettes
              Dr. Czupy Imre egyetemi docens, intézetigazgató
              Dékány Zsigmond intézetigazgató
              Ezerné Loth Annamária botanikus kert vezető
              Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanár, intézetigazgató, rektor
              Dr. Heil Bálint egyetemi docens, intézetigazgató
              Dr. Jáger László egyetemi docens, intézetigazgató
              Dr. Péterfalvi József egyetemi docens, intézetigazgató
              Dr. Rétfalvi Tamás egyetemi docens, intézetigazgató
              Dr. Szalay László egyetemi docens, intézetigazgató
              Dr. Varga Tamás múzeumigazgató
              Szakfelelősök (meghívottként, tanácskozási joggal)
A dékáni vezetés tanácsadó testülete, feladata a kar gazdasági és gazdálkodási stratégiájának kimunkálása, a karon rendelkezésre álló keretek felosztása és a megvalósulás ellenőrzése és értékelése, a kari innovációs és kutatási tevékenység összefogása.