Főbb tárgyak, szakirányok és mintatanterv

A természetvédelmi mérnökképzés a középiskolai ismeretanyagra épül, amely alap-, alapozó és szakirányú képzésből tevődik össze. Az alapképzés keretében a természeti környezet élő és élettelen alkotó elemeinek ismertetését adjuk, megismertetjük a hallgatókat természeti értékeinkkel. Az alapozó képzés a tájvédelem és természetvédelem, valamint a különböző gazdálkodási formák alapjaiba ad betekintést. A szakirányú képzés keretében a természetvédelmi kezelés formáival, szakigazgatással és kutatással foglalkozunk részletesen.

Képzésünk gyakorlat orientált, a tanórák csaknem 40 %-át gyakorlati órák teszik ki. Ezen kívül a 2. és 4. szemeszter után 5-5 napos országjáró tanulmányutat szervezünk, továbbá az első illetve második év után 3-3 hetes, természetvédelmi igazgatóságoknál letöltendő nyári gyakorlat keretében ismerkedhet a hallgató a gyakorlati élettel. 

Az érdeklődő, tehetséges, kiemelkedő diákok kiválasztására a kisebb csoportos foglalkozásokon, gyakorlatokon nyílik lehetőség. A tehetségek kibontakoztatását segíti az önállóan választott TDK és szakdolgozati témák lehetősége is. A tehetséges hallgatók számára munkájuk elvégzéséhez az intézmény szakmai felkészültsége mellett annak kapcsolatrendszerét, nagy értékű eszközeit is rendelkezésre bocsátjuk. Fontosnak tartjuk az olyan kutatási munkára ösztönzést, amivel a diákok új tudományos eredményeket érnek el.
 
Segítséget nyújtunk a hallgatók külföldi tanulmányutakon való részvételéhez, gyakorlatához, támogatjuk a külföldi egyetemeken megvalósuló tanulást és kutatást.


A mintatantervben szereplő tantárgyainak listája:


Vízgazdálkodási ismeretek Termőhelyismerettan  Magyar növényvilág ismerete
Erdészeti ismeretek Ökológia  Mikrobiológia
Mezőgazdasági ismeretek Vegetációismeret Őslénytan
Vadászattan Biogeográfia Populáció- és evolúcióbiológia
Halászattan Természetvédelmi alapozó ismeretek Szervetlen és szerves kémia
Mezőgazdálkodás természeti területeken Gerinctelen állatfajok védelme Történeti  és regionális földtan
Védett erdők kezelése Természetvédelmi biológia Környezettörténet
Vadgazdálkodástan Gerinces állatfajok védelme Növénytársulástani gyakorlatok
Jogi és igazgatási ismeretek Növényvilág védelme Állatökológia
Térképezés és földnyilvántartás Élőhelyvédelem Speciális madártan
Védett területek ökonómiája Környezetvédelem  Természetvédelmi hatásvizsgálat
Számvitel és pénzgazdálkodás Tájvédelem és tájrendezés EU ismeretek
Ökoturizmus Természetvédelmi értékelés és tervezés Munkavédelem és biztonságtechnika
Természetvédelmi jog és igazgatás Víztani értékek védelme Növényföldrajzi praktikum
Vezetés és vállalkozástan Növény- és állatkereskedelem Gyomismeret
Informatika Védett természeti területek fenntartása Szakmai gyakorlat (TM BSc)
Matematika és statisztikai ismeretek Vizes élőhelyek kezelése Szakdolgozat III. (TM BSc)
Műszaki ismeretek Környezetgazdaságtan alapjai Szakdolgozat IV. (TM BSc)
Általános földtan Táj- és vidékfejlesztési ismeretek Idegen nyelv 1.
Általános növénytan Információ keresés és közlés Idegen nyelv 2.
Gerinctelen állattan Geoinformatika  Szakdolgozat I. (TM BSc)
Kárpát-medence természeti földrajza Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése Nagytanulmányút I. (TM BSc)
Etológia Vízfolyások rehabilitációja Szakdolgozat II. (TM BSc)
Gerinces állattan Gombaismeret Nagytanulmányút II. (TM BSc)
Növényrendszertan Ásvány- és kőzettan